Hyderabad Photos

547th Birthday celebrations of the first Sikh Guru Sri Guru Nanak Devji

547th Birthday celebrations of the first Sikh Guru Sri Guru Nanak Devji
Sikh people performing Gatka Skills as a part of the 547th Birthday celebrations of the first Sikh Guru Sri Guru Nanak Devji in Hyderabad on Thursday. UNI PHOTO