Hyderabad Photos

Deeni Ijtema By Sunni Dawat e Islami

Deeni Ijtema By Sunni Dawat e Islami

Heavy gathering seen at Eid Gah Mir Alam during Two Day’s deeni Ijtema organized by Tahreek Sunni Dawat e Islami. (Photo: Zabi)