Jokes

Insaan wo hai….

Insaan wo hai….

Teacher: Insaan woh hai jo dusron ke kaam aye….

Student: Lekin Exam me ap na toh khud insan banti hain
Aur, Na dusron ko Insaan banne deti hain…