|
|
|
|
|
19th Ramzanul Mubarak 1436 | Tuesday, Jul 07, 2015
Hyderabad
Comments(146)

Jashan-E-Milad-un-Nabi in Hyderabad

kaha mana h

kutto thanvi ke sath jahannam me taiyari karlo.... bohot bohot bohot bol liye kaha se sabit h MILAD...
agar tumhare tumhare jahannami molvio me dam h to ek bhi HADEES SHARIF bata do jis me MILAD mana mana ya haram ya biddat kaha gaya ho... jitne kutte h sab ko ye chalenge h...
HASHAR TAK DALE GE HUM PAIDAESHE MAULA KI DHUM
MIS LE FARIIS NAJD KE KILE GIRA TE JAEGE

SARKAR KI AAMAD MARHABA

JASHNE AAMAD-E-RASOOL ALLAHO-ALLAH
ALLAH TAALA SE DUA HAI KI SABHI MUSALMANO KO SUNNAT-E-RASOOL PAR CHALNE KI TAUFIQUE AATA FARMAYE.
AUR DUSMANANE RASOOL KA MUH KALA KARE AAMEEN.

Milad Nabi SAW

For your kind information read Prof. Dr.Tahir ul Qadri Sahab's book "Mild un Nabi saw" . after reseaching this book every one will get answers related Milad un Nabi saw.

WAHABI AQAID: AQEEDA # 1

WAHABI AQAID:
AQEEDA # 1 :"Huzoor (Aleh Salaam) ka Mazaar Gira dene k Laayak hai , Agar is k Gira dene par Qaadir
hogaya to Gira dunga"... said by"Bani WAHABI
Mazhab, Muhammad Bin Abdul Wahab
Najdi"( kitaab : Auzah Al Braheen)
AQEEDA # 2 :"Meri Laathi, Muhammad (Aleh Salaam)
se behtar hai, Q k, is se Saanp maarne ka Kaam liya ja sakta hai, Aur Muhammad mar gae, unhen koi
Nafa Baaqi na raha"... (Nauzubillah).. . said by"Bani
WAHABI Mazhab, Muhammad Bin Abdul Wahab
Najdi"( kitaab : Auzah Al Braheen, Page : 10)
AQEEDA # 3: Muhammad Bin Abdul Wahab Najdi ka
Aqeedah tha k Jumla Aehle Aalam O Tamaam Musalmanaan , Diyar-E-Mushrik O Kaafir hain, aur
un se Qatal O Qataal karna , un k Amwaal ko un se
Cheen lena Halaal aur Jaez balke Waajib hai..
(Maakhooz Hussain Ahmed Madni, ( Ash Sahab us
Saqib , Page : 43) Kutub khana , Aezaziya Deoband)
Angrez se"WAHABI"naam k Bajae AHL-E-HADEES ki Manzoori:
Akaabir-E-WAHAB IYAH se Unhi Muhammad
Hussain Batyaalwi ne Angrezon se in ki
Khush'aamad kar k in se Aelaan O Wafaadaari
kibina par Wahabiya ka naam"WAHABI"k Bajae
AHL-E-HADEES manzoor karwaya.. Wahabiya k Mujaddid Nawaab SIDDIQUE Hasan
khan Bhopaali likhte hain:
Chunaa chay yeh Daawa Irsaal Rusal Molvi Hussain
Batyaalwi ko Sir Henry O Boowens leftinent
Governor Bahaadur Mumaalik-E-Punj aab k Ijlaas
main Pesh kiya gaya tha , Ba jawaab-E-Darkhu waast Mazkoor Leftinent Governor Sahab Mosoof
ne MOLVI Muhammad Hussain Batyaalwi ka
Shukriya Ada kiya , Lekin kisi mas'alay se Elchi ko
rawana karna pasand na kiya , baad is k Firqah-E-
Mohide en Lahore ne Sahab Bahaadur Mosoof ki
Rob kaari main Istad'aa pesh kiya k Mohideen jo Lafaz-E-Badnaam Wahabi se se Pukaare jaaate hain
aur Itlaaq is Lafz ka Aaema-E-Mohidee n par
kiyajaata hai, so bator Sarkaari ishtihaar diya
jaway, k Aaendah Firqah-E-Haye Mohideen Lafz-E-
Badnaam" WAHABI"se na muntakhib kiye jaawen
Chuna cha Leftinent Governor Sahab Bahaadur Mosoof ne is Darkhuwaast ko manzoor kiya, aur
phir ek Ishtihaar us MAzmoon ka diya gaya k
Mohideen-E-Hind par Shab-E-Bad Khuwaahi
Goverment Hind Aama na ho, aur khusoos jo log k
Wahabiyan Mulk Hazaara se Nafrat karte-E-Eemaani
rakhte hain aur Goverment Hind k kher KHuwah hain, aese Firqay Mohideen-E-Mukh aatib ba
Wahabi na hon...
(Tarjuman-E-Wah abiya, PAGE#62)
Wahabiya Abdul Majeed Sohadrawi likhte hain:
Lafz Wahabi AAP (Muhammad Hussain Batyaalwi)
hi ki koshish se Sarkaari Dafaatir aur Kaagzaat se Mansookh huwa, aur Jama'at ko AHL-E-HADEES k
naam se Mosoom kiya gaya..
(Seerat Sanai, Haashiya, Page#482)
AQEEDA # 4: Wahabiyon k Imaam Ibn-E-Qeim
likhte hain:
"Mera Aqeedah hai k Beshak ALLAH TA'ALA, ARSH aur QURSI k upar Mojood hai, ALLAH ne dono
Qadam Qursi par rakhe hain"
(Qaseedah nonoiya, Page#31)
AQEEDA # 5: Ger Muqallidon k Imaam Waheed Uz
Zamaan likhte hain:
"ALLAH TA'ALA ki Zaat-E-Muqaddas k liye Bila Shuba yeh Aaza'a saabit hain, Chehra, Aankh,
Haath, Mutthi, Kalaai, Darmiyaani Ungli k Wust se
Kohni tak ka Hissa, Seenah, Pehlu, kokh, Paaon,
Taang, Pindli, Donon Baazu"
(Hadiyatul Mehdi, Page#9)
AQEEDA # 6: Ger Muqqallidon k Nazdeek Mani Khoon Sharaab pak hai:
"Molvi Abu Ul Hasan likhnte hain k Mard O
Auratdonon ki Mani Pak hai, to Aaya is ka khaana
Ja'ez hai ya nahin is main do Qol hain"
(Fiqah Muhammadiya, Jild#1, Page#41)
AQEEDA # 7: Ger Muqallidon k Imaam Nawaaab Siddique Hasan Khaan Bhopaali ne bhi yahi likha..
(Ba Hawaala: Badr ul Al-ehla'ah, Page#16)
AQEEDA # 8: Molvi Noor Ul Hasan bhopaali
Likhtehain:
"Pas Kuttay Khinzeer, Sharaab O Khoon behnay
waala aur Murdah jaanwar k Naa'Paak hone ka Daawa durust nahin"..
(Urf Ul Jaadi, Page#10)
AQEEDA # 9: Kaafir ka Zibeh halaal hai:
(Ba Hawala: Hadiyat Ul Mehdi, Jild#3, Page#78)
AQEEDA # 10: Kuttay ka Bol aur Goh paak hai:
(Ba Hawala: Nazlul Abraar, Ger Muqallid Waheed Uz Zamaan, Jild#1, Page#50)
AQEEDA # 11: Sahaba main Faasik bhi the:
(Nazlul Abraar, Jild#3,Page#94)
AQEEDA # 12: Hazrat Ameer-E-Maawiya (Razi
ALLAH Anhu) se aesi baaten aur aese kaam huwe,
jin se in ki adaalat main khalal aagaya: (Ba Hawala: Hadiyatul Mehdi, Jild#5, Page#27)
AQEEDA # 13: Aurton ka jama ho kar ALLAH ALLAH
karna BIDDAT hai:
(Fatawaa-E-Sita ariya, Jild#1, Page#66)
AQEEDA # 14: Ger Muqqallidon k Imaam Ibn-E-
Temimiya likhte hain: "HUZOOR (ALEH SALAAM) ka Insaani Shakal main
madad karna, Shetaan ka madad karna hai"..
(Kitaab Ul Wasela, Page#41, Maktab Us
SalafiyaLahore)
AQEEDA # 15: Ger Muqqallidon k Imaam Ibn-E-
Temimiya likhte hain: "HUZOOR (Aleh Salaam) ki Qabar Anwaar se jo
Aawaazen aain woh Shetaan ki Chaalen thin"..
(Kitaab Ul Wasela, Page#51, Maktab Us
SalafiyaLahore)
AQEEDA # 16: Qaazi Shokaani likhte hain:
"Sab Dariyaa'ee (Samandari) Jaanwar Halaal hain, yahaan tak k kutta, Khizeer aur Saanp bhi halaal
hain"..
(Neel Ul Adtaar, Jild#1, Page#67, Matboo'a lahore)
AQEEDA # 18: Sanaulla amritsari ahlehadis likhta
hai k sood lena haram hai dena haram nahi hai
[ropadi mazalim 33] AQEEDA # 19: Nawab siddiq hasan khan
bhopaliahlehadi s ne likha Aurt azaan de sakti hai
(BADRU AHILLA#39)
batawo wahabio ye kis hadis se sabit hai dalil do?
AQEEDA # 20: Sanaullah amritsari likhta hai Allah
tala jhoot bolne per qadir hai (Allah ka jhoot bolna) aine iman hai..
(AKHBAR AHLEHADIS 27agust 1915)
AQEEDA # 21: AHLEHADIS K NAZDIK SHARAB PAK
HAI Nawab wahiduzzam ahlehadis likhte hain
sharab najis[na pak] nahi hai haram hai jo isko
napak kehta hai us ko napaki ki dalil pesh karni chahiye
(NAZLUL ABRAR VOL 3 Peg 88 kitabul ashraba)
AQEEDA # 22: Rais ahmad ahlehadis ne likha
bahut se sahaba o tabain bahut si aayat ki khabar
rakhne aur tilawat karne k bawajod bhi mukhtalif
wajo se un k khilaf amal paira the (TANVIRUL AAFAQ Peg 47)
AQEEDA # 23: MASAIL E AHLEHADIS
Namazi ne padte howe patthar utha kar parindeya
Aadmi ko de mara tu namaz nahi toti
HIDAYATUL MEHDI VOL1 PEG 112)
AQEEDA # 24: Maulwi abdulgaffar salafi ahlehadis likhte hain
ghoRAY (HORSE) ka gosht halal hai
[SAHIFA AHLEHADIS PEG 22 Ziqaida 1385 hijri]
AQEEDA # 25: Ahlehadis firqe ki kitab
fiqa mohammadiya k peg number 123jild 5 me
likha hai Halal hai khana gorkhar [jangli gadhe]ka
AQEEDA # 26: MASAIL E AHLEHADIS
sharab pine wale ka jhota har hal me pak hai
chahe sharab peete hi fauran jhota kare
HIDAYATUL MEHDI vol 1 pg 31
AQEEDA # 27: Sidiq hasan khan ahlehadis likhta hai ibne qaiyum madade qazi shaukani madade kehna
jaiz hai
HIDAYATU HUDA Pe23Vo1,ALFATAH UL TAIYAB
AQEEDA # 28: Wahiduz zama ahlehadis ne likha
shadi khatne aur isi qism k khushi ki taqribat
megeena gana bajana aur mazamir me koi harj nahi
(NAZLULABRAR)
AQEEDA # 29: MASAIL E AHLEHADIS kisi ne namazi
se pocha kitni rakaten howi us ne hath k ishare se
bata diya tu namaz nahi toti
(HIDAYATUL MEHDI V1) AQEEDA # 30: MASAIL_E_AHLE HADIS
namaz padte howe ek hath se pani manga ya pani
kharid liya tu namaz baatil na hogi
(HIDAYATUL MEHDI VOLUM 1)
AQEEDA # 31: MASAIL_E_AHLE HADIS
Namaz padte howe ek hath se ugal daan utha kar thuk liya tu namaz faasid nahi howi
(HIDAYATUL MEHDI VOL 1)
AQEEDA # 32: MASAIL_E_AHLE HADIS murdar
janwar aur khinzir k baal,haddiyan,p
atthe,khur,aur singh paak hai
(HIDAYATUL MEHDI, wahiduz zama) DEOBANDI AQAID:
AQEEDA # 1 :"Gaib ki baaton ka jesa Ilm Huzoor
(Aleh Salaam) ko hai, aesa Ilm Zed O Umar , bachon
aur Paglon ko, balkay tamaam jaanwaron ko haasil
hai, Rasool Ki Takhsees nahin"Hawalay k liye
dekhiye kitaab ( Hifzul Eemaan , Page: 8 , Musannif: Molvi Ashraf Ali Thanvi , Shae Karda: Kutub Khana
Ashrafiya Company Deoband aur Kutub Khana
Aezaziya Deoband )
AQEEDA # 2 :"Huzoor (Aleh Salaam) ko Aakhri Nabi
samajhna Awaam ka khayal hai, Ahl E Ilm ka
nahin"( Tehzeer Un Naas , Page: 3 , Musannif: Molvi Muhammad Qasim Sahab Nanatwi , Shae Karda:
Kutub Khana Aezaziya Deoband )
AQEEDA # 3 :"Huzoor (Aleh Salaam) k baad koi Nabi
peda hojae to phir b Khatmiyat E Muhammadi main
kuch faraq na aaega"( Tehzeer Un Naas , Page: 25 )
Note : Yahi Aqeedah Qadiyaniyon ka b hai AQEEDA # 4 :"Shetaan O Malakul Moat ko tamaam
Roe Zameen ka Ilm hai, aur Huzoor (Aleh Salaam) k
Ilm se Ziyada hai"( Buraheen E Qaatey , Page: 55 ,
Musannif: Molvi Khaleel Ahmed Ambethvi , Shae
Karda: Kutub Khana Imdadiya Deoband )
AQEEDA # 5 :"Namaz main Huzoor (Aleh Salaam) ka khayal Ghaday aur Bail k khayal main Doobne se
bura hai"( Sirat E Mustaqeem , Page: 97 , Musannif:
Molvi Ismail Dehelvi , Shae KArda: Kutub Khana
Ashrafiya, Raashid CompanyDeoband )
AQEEDA # 6 :"Har makhlooq bara ho ya chota,
ALLAH ki shaan main Chamaar se b Ziyada Zaleelhai"( Taqweet Ul Eemaan , Page: 13 ,
Mussannif: Molvi Ismail Dehelvi , Shae Karda: Kutub
Khana Ashrafiya, Raashid Company Deoband )
Note: Har Makhlooq main Huzoor (Aleh Salaam) ,aue
Deegar Ambiya b aate hain..
AQEEDA # 7 :"Huzoor (Aleh Salaam) ki Taazeembaray bhai ki si Kijiye"( Taqweet Ul
Eemaan , Page: 52 )
Note : Kiya Huzoor (Aleh Salaam) ki izzat bas baray
bhai jitni karni chahiye??
yeh sawaal khud se puchen k hum apne baray
bhai ki kitni izzat karte hain , Aur kiya Huzoor (Aleh Salaam) dono jahanon ki
remat ka bas yahi darja hai??
AQEEDA # 8 :"Huzoor (Aleh Salaam) ka Yom E
Meelaad manana Kanhaeiyya (Cow) k janam din
manane ki tarah hai"
( Buraheen E Qatay , Page: 152 ) AQEEDA # 9:"KHUDA TA'ALA JHOOT Bol sakta hai"
(Mas'ala Imkaan Kazab), Buraheen E Qatay,
Musannif Molvi Khaleel Ahmed Sahab Anbethwi.
AQEEDA # 10:"KHUDA TA'ALA ko Jagah aur Zamana
aur Murkab hone, aur Mahiyat se PAK maanna
BIDDAT hai . (Eezaa Ul HAQ, Musannif Molvi Ismail Dehelvi
Sahab) .
AQEEDA # 11:"KHUDA TA'ALA ko Bandon k
Kaamon ki Pehle se KHABAR nahin hoti , Jab
Banday achay ya Buray kaam karlete hain , tab us
ko maaloom hota hai". ( Balagtal Heraan, PAGE#57, Musannif MOLVI
HUSSAIN ALI SAHAB, SHAGIRD-E-RAHEE D AHMED
SAHAB).
AQEEDA # 12:"Aamaal main Bazahir Ummati, NABI
se k Baraabar hojaate hain, Balkay Barh bhi jaate
hain". (tehzeer Un Naas, Matboo'a Dar Ul Asha'at, Karachi,
Musannif MOLVI MUHAMMAD QASIM SAHAB, Baani-
E-DEOBAND MADARSA)
AQEEDA # 13:"HUZOOR (ALEH SALAAM) ka Misal-O-
NAZEER mumkin hai".
(Yakroozi Musannif Molvi Ismail Sahab Dehelvi, Matboo'a Farooqi, PAFE#144)
AQEEDA # 14:"HUZOOR (ALEH SALAAM) ko bhai
kehna Jaez hai q k AAP bhi Insaan hain".
(Buraaheeen-E-Q ATAY, Musannif MOLVI KHALEEL
AHMED SAHAB O Taqweet Ul Eemaan Musannif
MOLVI ISMAIL SAHAB DEHLVI) AQEEDA # 15:"HUZOOR (ALEH SALAAM) ko Urdu
bolna Madarsa-E-DEOBA ND se Aaya"
(Buraaheen-E-QA TAY, Matboo'a Daul Asha'at
Karachi, Molvi KHALEEL AHMED)
AQEEDA # 16:"Main ne HUZOOR (ALEH SALAAM) ko
Khuwaab main dekha k Mujhey AAP Pul-E-Siraat par le gae , aur Kuch Aage ja kar dekha k HUZOOR
(ALEH SALAAM) Giray ja Rahe hain , to Mene
HUZOOR (ALEH SALAAM) ko GIRNE se roka"
(Balagtal Heraan, Mubbashiraat Musannif MOLVI
HUSSAIN ALI SAHAB
AQEEDA # 17: Deoband Mureed ne Khuwaab main Apne Peer ka Kalma parha (Yaani Kalmay main
MUHAMMAD UR RASOOL ALLAH ki Jagah AHRAF ALI
RASOOL ALLAH (MazALLAH) PArha).. aur in k Peer
ne Yaani ASHRAF ALI SAHAB ne kaha k"IS Waqiye
main Tassalli di gai hai k Jis ki Taraf tm Rujo'o karte
ho, woh Ittaba'a Sunnat hai". (Ba hawal: Kitaab Ul Imdaad, PAGE#35, Mutba'a AL
IMDAAD Ul MUTAABIK, Thaana Jhoon INDIYA,
Musannif ASHRAF ALI THANVI)
AQEEDA # 18: LAFZ REHMATULLIL AALAMEEN Sirf
HUZOOR (ALEH SALAAM) k Liye hi nahin Balkay har
kisi Ulama K liye bhi Istamaal Hosakta hai (Fatawa Rsheediya, PAGE#218, Naashir Muhammad
Ali Kar Khana, Islami Kutub, Urdu Bazaar, Karachi)
AQEEDA # 19: MUHARRAM main Sabeel lagana
HARAAM hai .
(Fatawa E Rasheediya, PAGE# 120, Naashir
Muhammad Ali Kar khana, ISlaami Kutub, Karachi) AQEEDA # 20: NABI, WALI, SHETAAN, BHOOT,
Wagera sab barabar hain
(Taqweet Ul Eemaan, Page # 41, Matboo'a Darul
Islaam, Publisherz Ahmed Printing, Press 50, Lahore
Pakistan)
AQEEDA # 21: NABI ka Maasoom hona Zaruri nahin (Tasfee A Tul Aqaid, PAGE# 25-28, Qasim Nanatwi)
AQEEDA # 22: Pegambar k Liye Mo'ajaza Zaruri
nahin.
(Taqweet Ul Eemaan, PAGE# 16-17, MOLVI ISMAIL
DEHELVI)
AQEEDA # 23: Jis Urs main sirf QURA'AN parha jae , us main Shareek hona bhi durust nahin hain .
(Fatawa E Rasheediya, PAGE#147, MOLVI RASHEED
AHMED GANGOOHI)
AQEEDA # 24: Holi, Deewaali, ki Poori khana Durust
hai .
(Fatawa E Rasheediya, PAGE# 561, Naashir Muhammad Ali Kaarkhaana, Islaami Kutub,
UrduBazaar, Karachi)
AQEEDA # 25: Hindu k Piyao se Paani Peena Ja'ez
hai.
(Fatawa E Rasheediya, PAFE#562, Naashir
Muhammad Ali Kaarkhaana, Islaami Kutub, UrduBazaar, Karachi)
AQEEDA # 26: All Prophets are useless.
(Taqwiyatul Eeman, page 29).
AQEEDA # 27: The Prophet is not beyond all lies,
and he is not innocent.
(Tasfiyatul Aqaa’id, page 25). AQEEDA # 28: Praise the Prophet, only as a
(ordinary) man.
(Taqwiyatul Eeman, page 35).
AQEEDA # 29:"To be living"is the quality of the
Prophet, as well as Dajjal. The characteristic of
the Prophet is the same as that of Dajjal. (Aab-e-Hayaat, page 169).
AQEEDA # 30: For Deobandis, Durood Taaj is
disliked (not permissible).
(Fazaa’il-e-Dur ood, page 73).
AQEEDA # 31:"Rasool (Aleh Salaam) ko deewar k
peeche ka Ilm nahin" ( Braheen E Qatay , Page: 55 )
AQEEDA # 32:"Rasool (Aleh Salaam) k chane se
kuch nahin hota"
( Taqweet ul Eemaan , Page: 50 )

WAHABI LEADER: "I HAVE COME

WAHABI LEADER: "I HAVE COME LIKE A PROPHET TO YOU."

The founder of the Tabligh Jamaat, Maulana Ilyas, stated: "In my dream in the interpretation of the Qur'anic Ayaat, 'Quntum khaira umma-tin ukhri-jat linn'na'se taa'mo'runa bil-ma'a-rouf'e wa tan ha'i na anil munkar wa ta'a-minun billahi,' I was told I was sent as a Prophet to the people." (Mulfoozat-e-Ilyas, pg. 50)

NO PROOF OF KALIMA SHARIF:"LA ILAHA ILLALLAHO MOHAMMADUR RASOOLALLAH."

Wahabi and Deobandi Maulvi, Nazeer Hussain Delvi writes: "There is no proof for recitation (wazifa) of the whole Kalima, 'La Ilaha Illallaaho Muhammadur Rasoolallah,' for Wazifa purposes, there is proof for just 'La Ilaha Illallah'." (Fatwa Naziriah, pg. 449)

They do not know that their

They do not know that their leaders have a Fatwa of Kufr given on them. Most people know about Ghulam Ahmed Qadiani. They do not know that the Fatwa issued in 1320 A.H. (1900 A.D.) by 33 prominent Ulama of Makkah and Medina Shareef applied to Deobandi/Wahabi leaders: Ashraf Ali Thanvi, Khalil Ahmed Ambetwi, Rashid Ahmed Gangohi and Qassim Nanotvi as well.

>>> YE HAI

>>> YE HAI WAHABIYO...THUMARE BHARE ME..<<< JAO JAL JAL KE DOOB MARO...
Hadess:NABI (Sallallahu Alaihi Wasallam ) Ke Pas 1 Gustakh Aya Jis Ki Dadhi Ghani Sar Munda
(takla) Tehband TAKHNO SE (kuch zayada ) UNCHA or Aankho Ke DRMYAN SAJDAY Ke NISHAN The APNE Frmaya Ke Sirzameen-e-Najd Se Iski Nasal se 1 Qaom Niklegi Tum Apni Namazon Or Rozon ko unki Namazon or Rozon Ke
Aagy Hakir Jano Ge Quran Tum Se Acha Prhen Ge Lekin Un Ke Halaq Se Niche Nahi Utre Ga Wo Deen Se Ahse Nikal Jaenge Jese Teer Kaman Se Nikal Jata Hai Ye Log Nikalte Rahenge Yahan Tak Ke Inka Akhri Giroh Dajjal Ke Sath Nikle Ga..... (Bukhari J 2P 624) (Tirmizi Musnd J0 4 P424,)

job

Mujhe jobs nahi milta , Naseer , mob 03114871069

Eed Milad Quran ki roshni me

Quran aur hadees se sabit hai Hazrat Mohammed sallallahu alahi wa sallam hamare liye Allah ki nemat hai aur Allah apni nemato ka kushiya manane aur khoob charcha karna ka hukum diya. Isi buniyad pe sare Aalam ke musalman 50 se zyada countries me Miladunnabi manate hai chand so called salafi ko **** ke. Saare Musalman is din khushi manate hai, roza rakhte hai. Allah ki Khoob ibadat karte hai.
Allah ki Khoob shukar ada karte hai. Aap Mohammed sallallahu alahi wa sallam par khoob salam aur durood bhejte hai, Khana khilate hai. aur ye mustahab amal hai. Jisko aap Mohammed sallallahu alahi wa sallam se
jitna ishq o mohabbat hai utni kushi manata hai. Agar koi isme kuch galat kare wo iska zimmedar hai. Agar koi khushi na manaye aur uspar manane walo par aiteraaz kare aur taana de ghair galat baaten kare aur is amal ko fabricate karke galat andaaz se logo me uchale isse aap Mohammed sallallahu alahi wa sallam ko takleef hoti hai uska imaan Allah hi behtar jaane.

“Tum Farmao ALLAH Hi Ke Fazal Aur Usi Ki Rehmat Aur Usi Par Chahiye Ke Khushiya Kare (Surah Yunus Ayat 58)

Is Ayat Me Allah Azzawajal Ne Apne Fazal Aur Apni Rahamat Par Khushiya Manane Ka Hukum Diya hai

(2). "Or Humne Tumhe Na Bheja Magr Rahmat Sare Jahan K Liye" (Surah Ambiya Ayat 107)

Is Ayat Me Allah Azzawajal Apne Pyare Nabi Salllaho Aliahe Wasallam Se Farma Raha Hai K Humne Tumhe Sirf 1 Ya 2 Aalam K Liye Nahi Balki Sare
Aalam K Liye Rahamat Bana Kar Bheja Yaha Gour Kare Allah Ne Nabi Salllaho Aliahe Wasallam Ko Rahamat Kaha hai Aur Jo Paheli Ayat Pesh Ki Gai Hai
Usme Allah Ne Apni Rahamat Par Khushi karne Ka Hukum Diya Hai

Jo In Ayato Ka Munkir Honga Jo Nabi Salallah Aihe Wasallam Ko Apne Liye Allah Ki Rahamat Aur Nemat Nahi Samajta Wo Nabi E Pak Salllaho Aliahe
Wasallam Ki Wiladat Ki Khushi Se Aitaraz Karega Yani Wo Gum Manaega Nabi Salllaho Aliahe Wasallam Ki Wiladat par

(3). “Apne Rab Ki Nemato Ka Khoob Khoob Charcha Karo” (Surah Duha Ayat11)Is Ayat Me Allah Azzawajal Ne Hume Apni Nemato Ka Charcha karne Ka Hukum Diya.
Har Momin Ye Janta Hai Ki Allah Azzawjal Ki Subse Badi Aur Azeem Nemat Hamare Liye Uske Rasool Salllaho Aliahe Wasallam Hai

Is Baat Ko Samjhane K Liye Mai Quran Ki Ek Ayat Pesh Karta Hu Allah Azzaajal Farmata Hai:“Humne Momino per Ahesan kiya, ki jab unme apne Rasool Salllaho
Aliahe Wasallam ko bhej diya” (Sureh Al-Imran, Ayat 164)Mere Pyare Islami Bhaiyo Aap Sara Quran Pad Lijiye Kisi Bhi Jagah Allah Azzawajal Ne Ye Nahi Kaha K Humne
Tumhe Ye Nemat Dekar Tumpar Ahesan Kiya hai Siwae Apne Maheboob Nabi Salllaho Aliahe Wasallam K Isse Malum Hua K Allah Ki Subse Badi Nemat Hamare Liye
Uske Nabi Salllaho Aliahe Wasallam Hai…

assalamvalaikum

This is to all of u who has commented on this wall.24 ehlehadees.wagairah.all of them have their thoughts to present love to our nabi.u deal your way let us feel our.u won't give aur neki to us on the day of judgment.then y r u all worried about sunni.and secondly.gum unka manaya jaata Hai Jo murda ho.mere nabi to zinda they zinda Hai aur zinda rahenge.shokh tum mannao.hum milaad manayenge.hum to aate nahi tumhari mehfil mein.tum he sunniyo ki mehfil mein chale aate ho.pehle sunnI bano fir hum samjayenge.fokat ki niyaaz khaane mat aao.aur kiski kitni ibbadat Allah ne kubool ki WO Allah par **** do.tum duniya ko dikhane k liye namaaz padhtey ho aur faqar karte ho.hum Allah ko khamoshi me dikhatey Hai.apni namaaz par faqr karne wallo.yeh bhi suno Allah ne sharaabi ki ek neki par he usey maaf kar diya aur jannat qraar kar di.mussa allaihis salam ne khud namaze janaza padhai.mera Allah kab hum se razi ho jaye kya pata.hamey toe yakeen Hai k hamare gunnah se Badi mere rab azwajal ki rahimi kar quatra Hai.hum ashiq Hai ankh band kar k chaltey Hai.ashiqui ki hadd tak mohabbat karte hai.tum pujari ho jaha lalach ke do laddu miljaye wahi phisal jaye.I request all the Sunnis to plz just comment to them this much.pehle ashiko ki nagrii mein aajao Masley khud samajh jaaoge.

Biddat se bacho

agar isse islam samajte toh aap ke baap daada bhi manate the milad, 5 se 6 saal se hi manare kyo 5 saal pehle kahate aap? aur islam hota toh Saudi mai zaroor manate koi b arab country mai nhi manate kyoki NABI(SAW) NE hi nhi manaya aur na hi SAHABA(RT) ne bhi nhi manaya aur na hi manao bole. aur agar tum ko manana hi hai toh masjid mai baith k manao biddat yeh Road pe nikal kar logo ko takleef dete ho traffic jaam kar k naare lagage Islam ko badnam karre tum log Indian aur pakistani

pehle Quran aur Hadees seekh

pehle Quran aur Hadees seekh lo phir baat kro

Milad un nabi

Hamare baap dada bhi milad manate thay aur hum bhi dil se jaan se aur maal se manate hain. Sarkar ka sadkha hai humpar ke unka ummati banaya.

Agar kisi sahaba ne milad ul

Agar kisi sahaba ne milad ul nabi manaya hai to humbhi manayenge.

No Mila dun nabi

Jo nabhi ya sahabi ne nahi Manaye to tum kyun mana te hon, Islam mein nayi cheeg shamil karna bidat hain aur har bidat gumrahi hain aur har gumrahi jahannam mein lejati hain

bidat hota kya hai...

pata b hai tumhe

These people are same like

These people are same like the people in time of Ibrahim A.S. They used to do worship things other than Allah and do things which were not permitted in those times in Islam. When IBRAHIM A.S asked them "Why do you do this?" they replied "We have found our forefather & fathers doing the same way an so we do"... simply Ishq -e rasool and Ishq-e-Awliya Allah doesnt means to distribute sharbat, sweets, play music on their names, compare them to characteristics and attributes of Allah... But to follow their teachings... We see crowd of 100000 in Eid milad rally and Urs and so on.. but in Namaz we see merely 50 people... So this is your Ishq e Rasool??? Does Imam Abu Hanifa or Any of 4 Imams permitted these things??? You make naats on tunes of Bollywood & Hollywood tunes??? THis is ISHQ E RASOOL??? YOU duplicate Sunnis make duwa of Rahem & Karam from our Nabi RASOOL and AwLIYAS , etc.. AND THEY THEMSEVES MADE DUWA from ALLAH...! Hazrat Abdul Qadir Jelani never mentioned in any of his book to make Duwa from Nabi Rasool, neither Our NAbi Rasool Made duwa from his ancestors like IBRAHIM A.S or ISMAIL A.S... Do hazrat AUrangzeb (a great Aulia and ruler f Mughal) ever made Duwa from Rasool ullah ? no ... but your deen (raza khani mazhab) is completely different and contradictory from ISLAM... Playing DJ and DHOL TASHA BAND BAJA in the name of Rasool and Awliya Allah is your deen... nothing else... You have equalled the status of Allah ANd Rasool in your Naats... Your Ishq e rasool is just having pronciples like " wahabi deobandi mistakes, sharbat, halwa, band baja, naachna , jhoomna on Allah, Nabi and Awliya name, etc , etc...

milad un nabi

As salaamu alai kum
first of all nobody workship anybody except Allah taala but we Sunni do Love our Nabi sallal laahu alaih wa sallam.y shouldnt we celebrate Milad un Nabi,when v have our Nabi the Habeeb e khuda.well one of u talking about now Arab leaders common b mature those ppls are the most sinners in this world.they do all Haram things in Hidden as a Rat and shows that they r best.Allah knows better than anyone.so again nvr ever try to teach sunni muslims what is good and what is Bad.

assalamvalaikum

This is to all of u who has commented on this wall.24 ehlehadees.wagairah.all of them have their thoughts to present love to our nabi.u deal your way let us feel our.u won't give aur neki to us on the day of judgment.then y r u all worried about sunni.and secondly.gum unka manaya jaata Hai Jo murda ho.mere nabi to zinda they zinda Hai aur zinda rahenge.shokh tum mannao.him milaad manayenge.him to aate nahi tumhari mehfil mein.tum he sunniyo ki mehfil mein chalet aate ho.pehle sunnI bano for him samjayenge.fokat ki niyaaz khaane mat sao.aur kiski kitni ibbadat Allah ne kubool ki WO Allah par chord do.tum duniya ko dikhane k lite namaaz padhtey ho.him Allah ko khamoshi me dikhatey Hai.apni namaaz par faqr karne wallo.yeh bhi suno Allah ne sharaabi ki ek neki par he use maaf kar diya aur jannat qraar kar di.mussa allaihis salam ne khud namaze janaza padhai.mera Allah kab humor razi ho jaye kya pata.hamey toe yakeen Hai k hamare gunnah se she Badi mere ran azwajal ki rahimi kar quatra Hai.hum ashiq Hai ankh band kar k chaltey Hai jisse mohabbat ho jaye.tum pujari ho jaha lalach keep do laddu miljaye wahi phisal jaye.I request all the Sunnis to plz just comment to them this much.pehle ashiko ki nagrii mein aajao Mosley phir batayenge.

assalamvalaikum

This is to all of u who has commented on this wall.24 ehlehadees.wagairah.all of them have their thoughts to present love to our nabi.u deal your way let us feel our.u won't give aur neki to us on the day of judgment.then y r u all worried about sunni.and secondly.gum unka manaya jaata Hai Jo murda ho.mere nabi to zinda they zinda Hai aur zinda rahenge.shokh tum mannao.him milaad manayenge.him to aate nahi tumhari mehfil mein.tum he sunniyo ki mehfil mein chalet aate ho.pehle sunnI bano for him samjayenge.fokat ki niyaaz khaane mat sao.aur kiski kitni ibbadat Allah ne kubool ki WO Allah par chord do.tum duniya ko dikhane k lite namaaz padhtey ho.him Allah ko khamoshi me dikhatey Hai.apni namaaz par faqr karne wallo.yeh bhi suno Allah ne sharaabi ki ek neki par he use maaf kar diya aur jannat qraar kar di.mussa allaihis salam ne khud namaze janaza padhai.mera Allah kab humor razi ho jaye kya pata.hamey toe yakeen Hai k hamare gunnah se she Badi mere ran azwajal ki rahimi kar quatra Hai.hum ashiq Hai ankh band kar k chaltey Hai jisse mohabbat ho jaye.tum pujari ho jaha lalach keep do laddu miljaye wahi phisal jaye.I request all the Sunnis to plz just comment to them this much.pehle ashiko ki nagrii mein aajao Mosley phir batayenge.

Assalamu alia kum! i Feel

Assalamu alia kum! i Feel every sad to after reading strings of comments .. I am not the right person to comment or say any thing . But as your muslim brother i request every one of you not to comment any thing which push you in kufr.. In past few year i seen some Ahle hadith guys debating with jammat and Alhe sunnat people on streets, hotel, panshop colleges etc currently on this siasat plat-form...using this platform it self is bidat.. now where in quran mentioned to have a debate on religion .. Sahaba never debated,Nabi e Pak never advised to debate then you u debate???????? Plz dont be quick in commenting on any one ... its very easy to comment on some one that they are bidathi Bla Bla Bla... Love can be expressed in any form if people are celebrating milad its there love.... If ur are loving Nabi e pak muhammed (saw)then follow in your own way ... As Quran guide us in our way.

Using Bidath word its self is a bidah.. no where in quran and in Sahih hadith u may find word call Bidah not only in Sahih hadith and other 6 big hadith ...... Jazak Allah may Allah guide us and protect us on commenting and having debate and urgument on religion and Muhammed e mustafa(SAW)

MOHABBATE RASOOL

HAZRAT MOPHAMMAD MUSTAFA (PEACE BE UPON HIM) SE MOHABBAT HAI,
TO UNKI MILAD BHI MANAO,
AGAR MOHABBAT NAHI HAI TO HAM APKO NAHI KAHTE MILAD MANANE KO,
TAY APKO KARNA HAI, JO AAP TAY KARE

jahalat sy bcho

tm khty ho NABI SAW ny milad nai manaya la ilm NABI saw sy hazar saal pahly FATAH azam TUBA y manaya tha jo us ka khat ap ko mila us par ap kitny khush huay WO WAQIA TO PAR HAWALY dundny waly q logun k pechy gumrah ho rahy ho history to paro paglo

Baat Pahleki Nahi Baat

Baat Pahleki Nahi Baat Hamare Nabi Ki Ummat Ki Hai Eak Example
Pahele Ummat Me Bhai Behan Shadiya Karte The Ab Karsakte Hai Kya Batavo

milad un nabi

Sunnio assalaamu alaykum
Ye log to har haal me milaad ki koshish me lage hue hai.lekin jitna ye daba rahe hai utna hi hamare nabi ka charcha zyada ho raha hai.kyuki shaitaan to yahi chahta hai ki hum nabi ka milaad na banaye or milaad par sabse zyada dukh shaitaan ko hi hota hai or ye shaitaan ki koom hai to ye log apne sardaar ke khilaaf to nahi jaa sakte varna shaitaan inki degree chinlega.or agar chin lega to jahannam bharegi kaise.are ye log to sabse zyada niche honge jahannam me abu jahal bhi inse upar hoga.

sharam kìjiye

kya kahoo? Kuch nhi bacha sub ghairat khatam ho gyi! Dusman hamare haath katane ke chakkar me h aur hum haath kholne aur bandhne me kat mar rahe. Wahabi bhai sunni bhai pls mut lado lad kar kise kya mila ye sayasat hame ladwaegi aur gharee masoo ka khoon bahega.

jahil hai tu

Quran me allah ne farmaya jahil k saath bahes na karo jahil hai tu are apne aap ko ashiqe rasool kahta hai aur huzur saw k ummati ko dua k bajay bad dua deta hai a to Allah Tay karega k hamara maqam jahannum hai ya jannat tu apna SOCH apne aap ko khuda samajhne wale firaun tu Tay karega kya kon jahannum me jayega

KHUSHIYA MANAO

Nishara teri chahal-pahal par
Hazaro Eid-e-Rabiull avval........
Sivae Iblish(Ke Khan--dan) ke to jaha mai.....
Sabhi to khushiya mana rahe hai......

Mai to Aasiq-e-nabi hoo..
Mujhe koi gum nahi.........

YA RASOOLALLAH

Wo chamak CHAND me na SITARO me hai,
Jo MADINE ki dilkash nazaro me hai,
Bezuban PATTHARO ko bhi baksh di zuban,
Itni taqat sirf mere NABI ke isharo me hai

wha wha wha mashalla kya

wha wha wha mashalla kya khub kaha

milad un nabi

Miladun NABI Ke Sabut QUR’AN Se
» Miladun NABI Ke Sabut QUR’AN Se
1. Surah – DUHA:11
2. Surah – FAT’H:28
3. Surah – SAF:6
4. Surah – TAUBA:128
5. Surah – IMRAN:164
6. Surah – YUNUS:57/58
7. Surah – AMBIYA:107

» Huzoor Ke Zamane Me Masjid-E-Nabwi Me Milaad Huyi Isme Khud Huzoor Ne
Apni Wiladat Ke Fafail Bayan kiye.
- (Tirmizi Sharif, Jild 2 Safa 201)

» QUR’AN:
Tum Farmao ALLAH Hi Ke Fazal Aur Usi Ki Rehmat Aur Usi Par Chahiye Ke Khushi Manao.
- (Tarjuma: Kanzul imaan,Surah YUNUS:58)
ALLAH Ki Rehmat NABI-E-KAREEM Hai

» Khud NABE-E-PAK Ne Apne Milad Par ALLAH Ka Shukra Bajaa Lane Ki Talkin Farmayi Aur Targib Di
- (Muslim Jild 2,Safa 819, Nisaai Jild 2,Safa 147, Baihaqi Jild 4,Safa 286)

» Hum (SAHABA) Sab Apne Bachcho Samet Huzoor Ke Istiqbal Ke Liye Wida Ki Ghatiyo Tak Gaye.
- (Bukhari Jild 1, Safa 543)
Yahi Juloos-E-Milad Hai

» Sahaba Aur Tabain Aur Digar Ahle Islam Ne Peer Ke Din Ka Roza Rakh Kar Bhi Milaad Manaya.
- (Abu Daawud Jild-1, Safa-331)

no daleel from quran

If u read all the quran ayat meaning which u mentioned, there is no single ayat where Allah said, Milad manao.
Just don't follow islam blindly. Just try read quran and understand its meaning

correct

correct

milad un nabi

Miladun NABI Ke Sabut QUR’AN Se
» Miladun NABI Ke Sabut QUR’AN Se
1. Surah – DUHA:11
2. Surah – FAT’H:28
3. Surah – SAF:6
4. Surah – TAUBA:128
5. Surah – IMRAN:164
6. Surah – YUNUS:57/58
7. Surah – AMBIYA:107

» Huzoor Ke Zamane Me Masjid-E-Nabwi Me Milaad Huyi Isme Khud Huzoor Ne
Apni Wiladat Ke Fafail Bayan kiye.
- (Tirmizi Sharif, Jild 2 Safa 201)

» QUR’AN:
Tum Farmao ALLAH Hi Ke Fazal Aur Usi Ki Rehmat Aur Usi Par Chahiye Ke Khushi Manao.
- (Tarjuma: Kanzul imaan,Surah YUNUS:58)
ALLAH Ki Rehmat NABI-E-KAREEM Hai

» Khud NABE-E-PAK Ne Apne Milad Par ALLAH Ka Shukra Bajaa Lane Ki Talkin Farmayi Aur Targib Di
- (Muslim Jild 2,Safa 819, Nisaai Jild 2,Safa 147, Baihaqi Jild 4,Safa 286)

» Hum (SAHABA) Sab Apne Bachcho Samet Huzoor Ke Istiqbal Ke Liye Wida Ki Ghatiyo Tak Gaye.
- (Bukhari Jild 1, Safa 543)
Yahi Juloos-E-Milad Hai

» Sahaba Aur Tabain Aur Digar Ahle Islam Ne Peer Ke Din Ka Roza Rakh Kar Bhi Milaad Manaya.
- (Abu Daawud Jild-1, Safa-331)

1. Surah Duha verse 11. Wa

1. Surah Duha verse 11.
Wa 'Ammā Bini`mati Rabbika Faĥaddith
Translation
English :-And publicize well the favours of your Lord.
Urdu :-Aur apne Rab ke Nemato ka Khoob Tazkera kariye.
2. Surah Al Fateh verse 28.
Huwa Al-Ladhī 'Arsala Rasūlahu Bil-Hudá Wa Dīni Al-Ĥaqqi
Liyužhirahu `Alá Ad-Dīni Kullihi Wa Kafá Billāhi Shahīdāan
Translation
English :-It is He who has sent His Messenger(S.A.S) with Guidance
and the Religion of Truth, to proclaim it over all religion
and enough is Allah for a Witness.
Urdu :-Wahi hai jis ne bheja apna Rasool(S.A.S) raah par aur sache
Deen par k ghalib rakhe is ko (Islam) har deen se.
3. Surah Saff verse 6.
Wa 'Idh Qāla `Īsá Abnu Maryama Yā Banī 'Isrā'īla 'Innī Rasūlu Allāhi 'Ilaykum
Muşaddiqāan Limā Bayna Yadayya Mina At-Tawrāati Wa Mubashshirāan Birasūlin Ya'tī
Min Ba`dī Asmuhu 'Aĥmadu Falammā Jā'ahum Bil-Bayyināti Qālū Hādhā Siĥrun Mubīnun.
Translation
English :-And remember Jesus, the son of Mary, said: "O Children of Israel!
I am the Messenger of Allah (sent) to you confirming the Law
(which came) before me, and giving glad Tidings of an Messenger to
come after me, whose name shall be Ahmad." But when he came to them with
Clear Signs they said "This is evident sorcery!"
Urdu :-Aur jab kaha Isa Maryam k bete nay, Aye Bani Israel!Mai Allah ka bheja gaya
Paighamber hu, Sachha tasdeeqh(batana) karta is ko joh

4. Surah Tauba verse 128.
Laqad Jā'akum Rasūlun Min 'Anfusikum `Azīzun `Alayhi Mā `Anittum Ĥarīşun `Alaykum Bil-Mu'uminīna Ra'ūfun Raĥīmun
Translation
English :-Now hath come unto you an messenger from amongst yourselves: it grieves him
that ye should perish: ardently anxious is he over you: to the Believers is
he most kind and merciful.
Urdu :-Albatta tehkheeqh tumhare paas tum hi me se rasool aya hai, ise tumharee
takleef gara maloom hoti hai,tumhare bhalai par voh harees hai, momino par
nihayat shafaqat karne waka meher baaan hai.
5.Surah Al Imran verse 164.
Laqad Manna Allāhu `Alá Al-Mu'uminīna 'Idh Ba`atha Fīhim Rasūlāan Min 'Anfusihim Yatlū `Alayhim 'Āyātihi
Wa Yuzakkīhim Wa Yu`allimuhumu Al-Kitāba Wa Al-Ĥikmata Wa 'In Kānū Min Qablu Lafī Đalālin Mubīnin
Translation
English :-Allah did confer a great favour on the Believers when He sent among them an
Messenger from among themselves, rehearsing unto them the Signs of Allah,
sanctifying them, and instructing them in Scripture and Wisdom, while,
before that, they had been in manifest error.
Urdu :- Allah ne Imaan walo par ehsaan kiya hai jo in me , inhe me sey Rasool bheja
in par is ki aayate padta hai aur inhe paaak karta hai, aur inhe kitaab aur
Danish sikhata hai, agar chey vo is se pehle sareeh (khuli gumrahi) me they.
6.Surah Younus verse 57 & 58.
(57)Yā 'Ayyuhā An-Nāsu Qad Jā'atkum Maw`ižatun Min Rabbikum Wa Shifā'un Limā Fī Aş-Şudūri Wa Hudáan Wa Raĥmatun Lilmu'uminīna
Translation
English :-O mankind! There hath come to you a admonition from your Lord and a healing for the (diseases) in your hearts and
for those who believe, a Guidance and a Mercy
Urdu :-Aye logo! tumhare paas tumhare rab ki taraf se ek aisi chiz aai hai jo nasihath hai aur dilo mein jo rog hain, un
ke liye shifa hai aur rehnumai karne wali hai aur rehmat hai Iman walo ke liye.

(58) Qul Bifađli Allāhi Wa Biraĥmatihi Fabidhālika Falyafraĥū Huwa Khayrun Mimmā Yajma`ūna
Translation
English :- Say: "In the Bounty of Allah and in His Mercy― in that let them rejoice": that is better than the (wealth) they hoard.
Urdu :- Aap keh dijiye ke bus logo ko Allah ke us in aam aur rehmath par khush hona chahiye, wo us se badarja behtar hai jis ko
wo jama kar rahe hai.
7. Surah Al Ambiya verse 107.
Wama arsalnaka illa rahmatan lilAAalameen
Translation
English :- We sent thee not, but as a mercy for all creatures.
Urdu :-aur ham ne aap ko tamaam jahaan walo k liye rehmat bana k bheja hai

apne jo quran ki surah aur

apne jo quran ki surah aur ayat no likha brai meharbani karke uska tarjuma bi mere email id nmansari2008@rediffmail.com per bhej de to hume samajh mein aajeyga ki quran mein birthday manane ka hukm hai.

YEH LOG SIRF DAAL K BHAT

YEH LOG SIRF DAAL K BHAT KARE LOGO KO. QURAN KI KAUNSI B AAYAT ME KAHI B LIKHA HUA NAHI HAI K BIRTHDAY MANA HAI. AUR EK B HADEES CHALLENGE K SAATH BOLRU DHOOND HI NAHI SAKTE, HADEES NUMBER HI NAHI HAI.

Goor Farmwo

Birthday Cake cut kar k others culture fallow karne ka hokum nahi hai miladh alag hai birthday allg hai dost

Miladun NABI

Assalamualaykum,
Nabi ki birthday hi share karoge. Nabi salalahualayhiwasallam ke aanso ko bhool jago ge. Namaz ke thikane nahi baate badi badi. Khushi to uske liye hai to Allah aur uske Pyare Nabi Salalahu alayhi wassalam ki itat kare aap se sahi muhabbat kare aap ka paiygam pure aalam mein pohchae.

namaz to iblees ne bhi khoob

namaz to iblees ne bhi khoob padi thi,
or agar sirf namaz padke imaan mukammal hojata to us iblees ko shaitaan kyu kehte.

jawab

Allah pak apko akhl-e-saleem de baat jis ki chal rahi ahi uski karo janab bewakofi ka saboot mat do

Miladun Nabi (S.A.W)

i agreed, ap ne bilkul thek kaha, farz namaz to ham parhte nai, roze rakhte nai, darhi rakhna touheen samjhte hain, aur dawa e ishq e Nabi kerte hain,

Miladunnabi kya sahaba ne kabhi manayi?

Razakhani bhai Aap bhounkte bahot hain, Jo chiz kal deen nhi thi vo Aaj bhi hargiz nhi ho sakti, rahi baat ki sahaba ne kia ya nhi kia okay,, sahaba me se 4 log jo khulfae rashedeen hain, unke jannati hone ki basharat nabi (saw) ne apni zindagi me kar di thi to phir tum 2 koudi ke tuchhe log unse apni nisbat na hi karo, tumlog sirf Halwa pakao or khao kyunki Namaz ya ibadat se tumhara koi lena dena nhi hai, sirf fatiha dilao or halwa pakao, :P

Bilkul theek kaha apne

Bilkul theek kaha apne ...
Bas halwa hi pakayenge.aur apna pet badayenge.
In logo ke liye to Allah ke yahan danda bheeg raha hai.

hamza

bohat acha ans hy yar apka halway hi pakaty raho or kia kam hy inka

rasool pak(saww)k duniya se

rasool pak(saww)k duniya se parda farmane ki din shetan ek pahar me jake rone lga sathion ne pucha k is din tumhe khush hona chaiye or tum ro rhe ho.shetan ne kha k tareekh me jab bh ye din ae ga koi bh sacha momin or muslman meri ek nh sune ga sab aqa ki yad me doobe rhen ge.

Nisar teri chahal pahal par hazaron Eiden Rabi-ul-Awal ...,
Siwae Iblees kai jahan main sabhe to khushyan mana rahe hain...!!

rasool pak(saww)k duniya se

rasool pak(saww)k duniya se parda farmane ki din shetan ek pahar me jake rone lga sathion ne pucha k is din tumhe khush hona chaiye or tum ro rhe ho.shetan ne kha k tareekh me jab bh ye din ae ga koi bh sacha momin or muslman meri ek nh sune ga sab aqa ki yad me doobe rhen ge.

Nisar teri chahal pahal par hazaron Eiden Rabi-ul-Awal ...,
Siwae Iblees kai jahan main sabhe to khushyan mana rahe hain...!!

HUM HAI BARELI WALE

sunni musalmanaon ko sunni musalman ka salam, Hazar bataon ki ek baat miladunnabi ki khushi sirf use hi hoti hai jo serkar se mohabbat karta hai, our muladunnabi se chid aur pareshani sirf shaitan ko ho sakti hai, agar miladunnabi manana gumrahi hai to shaitan kyun nahi manaya shaitan to gumrah hai, aur ek baat ye bhi hai ke Nabi Kareem Sallallahu alahi wa sallam ki amad ki Khushi sirf aur sirf musalmanaun ko hi ho sakti hai, kafir mushrik, Munafiq, aur shaitan ka isse kuch talluq nahi, aur miladunnabi, Fatiha, ko bid'at kehne walo tumbhi to biddati ho, batao juma ke qutbe ke baad jo Khutbe sani hai jis me sahaba ikram ka naam liya jata hai kiya ye nabi ke zamane me tha, kiya kiya sahaba ke zamane me tha, agar tha tu daleel pesh karo, agar nahi thato tumbhi bid'ati howe, are najadiyo, deo ke bando, ahle Khabeeso, islam tu 14 saw saal purana hai 14 saw sal se koyi ise bid'at nahi kaha, tumhari paidaish iblees ke zariye 200 saal purani bhi nahi, tum kaon hote ho rokne wale, agar itna hi bid'at mitana hai to apne gharse shuruwat karo, Allah ke Rasool Sallaho alaihi wa sallam ne tasveer kashi ko haram kharar diya hai Peace TV ke naam pe Haram kari karraho aur dosraon ko bura kehraho. batao Tayee lagana kiya ye sunnate rasool hai ya sunnate sahaba. are khabeeso allah ki lanat ho tum per. jo miladunnabi wo fatiha se rokte ho. are nadanu farooq e azam ko kya kahoge farooq e azam ne to ekjayee taravee ke bare me farmaya "KIYA HI KOOB HAI YE BID'AT" (BUKHARI, BABUTTARAVIH) KIYA FAROOQ E AZAM RAZIALLHA TA'ALA ANHA PER BHI BID'ATI HONE KA FATWA LAGAO GE

bruda b Ov tOpic, khudba ka

bruda b Ov tOpic, khudba ka masla agar samajhna hai to dusra topic bana kar behas karo. Mujhe yea batao k agar aaj tumhare ghar kisi ki amad ho aur usi din uska duniya se parda ho jai toa tumhe khusi hogi k gum. Tum toa Imam Husain ki gardan katne ki khushi me sharbat pite aur pilate ho Allah rahem kare aap par.
Agar dum hai to ek hadit pesh karo jisme Aap s.a.w. Ne Eid e milad un nabi celebrate karne ka hukm dia ho, tm Nabi k dushman ho, tumhe yea tak nai malum k celebration Islam me prohibited hai, halake khud Nabi s.a.w ne apni sari umr me kabhi apna birthday celebrate nai kia, agar dum hai to sabit karo K NABI NE APNA JANM DIN MANAYA HO YEA KISI SAHABA NE CELEBRATE Kia ho,
Qayamat ki suba aa jaigi par tm sabit nai kar paoge.
Yea Birthday banana to Angrezo ka tarika hai..
HAMARA NABI TO JHOPDIO ME REHKAR PET PAR PATTHAR BANDKAR CHALE GAI, aur aap hazrat sahido k sahadat aur Qurbani ka jasn manate ho aur sharbate pite ho, Naozbillah.
Agar kisi Barelvi, razakhani me dum hai toa yea sabit karke dikhai k Aap s.a.w ne apni tamam umr me apna birthday celebrate kia yea kisi sahaba se kaha manane.

Jaha tak shaitaan ka sawal hai, jis din Aap s.a.w ki wafat hui, Sahaba aur azwaje muthharat to choro Madine k patthar tak roi, woi 12 rabbiul awwal ka din jab tum Nachte ho Naozbillah.

Sunni zindabad

Ab itna batao ke sabse purani jamaat kaunsi h.tum abi abi aye ho duniya me .aur ha tumhare yeh jo phatwe hai isse hame koi fark nahi padhne wala jab tak ham sunni bhaiyo me jaan hai toh jab tak ham eid miladul nabi manayge.sunni jamaat hai aur rahegi.chahe kuch bhi ho jaye.tum pando ko jo karna h.tum woh karo.hame jo karna hai ham woh karege.

topic.

bruda b Ov tOpic, khudba ka masla agar samajhna hai to dusra topic bana kar behas karo. Mujhe yea batao k agar aaj tumhare ghar kisi ki amad ho aur usi din uska duniya se parda ho jai toa tumhe khusi hogi k gum. Tum toa Imam Husain ki gardan katne ki khushi me sharbat pite aur pilate ho Allah rahem kare aap par.
Agar dum hai to ek hadit pesh karo jisme Aap s.a.w. Ne Eid e milad un nabi celebrate karne ka hukm dia ho, tm Nabi k dushman ho, tumhe yea tak nai malum k celebration Islam me prohibited hai, halake khud Nabi s.a.w ne apni sari umr me kabhi apna birthday celebrate nai kia, agar dum hai to sabit karo K NABI NE APNA JANM DIN MANAYA HO YEA KISI SAHABA NE CELEBRATE Kia ho,
Qayamat ki suba aa jaigi par tm sabit nai kar paoge.
Yea Birthday banana to Angrezo ka tarika hai..
HAMARA NABI TO JHOPDIO ME REHKAR PET PAR PATTHAR BANDKAR CHALE GAI, aur aap hazrat sahido k sahadat aur Qurbani ka jasn manate ho aur sharbate pite ho, Naozbillah.
Agar kisi Barelvi, razakhani me dum hai toa yea sabit karke dikhai k Aap s.a.w ne apni tamam umr me apna birthday celebrate kia yea kisi sahaba se kaha manane.

Jaha tak shaitaan ka sawal hai, jis din Aap s.a.w ki wafat hui, Sahaba aur azwaje muthharat to choro Madine k patthar tak roi, woi 12 rabbiul awwal ka din jab tum Nachte ho Naozbillah.

Milaad un Nabi

Masha Allah merey bhai bahut hi behtereen jawab diya hai....

Contactme @ sharieff2866@gmail.com

mawlid ka inkar

assalamu a'laikum
Shaikh aur ek baat jo b insaan mawlid ka inkaar karta wo to pakka kafir hai....

Maaf kijiye ga magar Quran

Maaf kijiye ga magar Quran pak ma kahan likha hai k maqlid se inkar krne wala kafir hai?

bhai apko aitraz kyun hai..

mere bhai ap kehte ho milad kisi ne nhi manaya par is baat pe ummat ke aulema ka izzema hai ki manane me koi harz nhi aud ye hadees hai nabi pak ki ki meri ummat kbhi gumrahi pe jama nhi hogi.. han pr ye zarur hai ki khushi manane ka andaz shariyat ke khilaf nhi hona chahiye...
band baja ye bilkul mana hai hume iski khilafat krni chahiye...
ab main ap logo ke iztema se isko jodta hun kya kabhi NABI-e-KARIM S.A.W ne iztema kia kya kisi sahabi ne kia kya tabaeen ne kia kya tab e tabaeen ne kia...
har khud ek bar dil se socho jinho ne ap ko itna pyara deen dia QURAN JINKI WAJAH SE MILA JINKI AMAL KO KRNE WALA 100 SHAHEEDO KA SAWAB PATA HAI jinki har ek ada pe muskurane wala musalman hai yar unki shan ka kya bayan ...
ap hr kbhi bolte ho biddat hai sb biddat hai manane ka hukm nhi pr ye batao nhi manane ka hukm kahan hai ab ap le de ke ise bologe ki ye sb biddatein hai inhe nhi krna chahiye bhai ek kam karo is daur se pehle jitne bhi mujjadid guzre hain sb ko padho kya unhone ne manaya kya mana kia bhai haji imdad ulla muhajir e makki rehma deoband ke apke ashraf ali thandvi ke peer o mursheed guzre unhone ne bhi manaya..shah wali ullah MOHADDIS E DELHVI REHMA (jinko sb mante hain SUNNI HO DEOBANDI HO AHL E HADEES HO pr inke bad ke nasab ko sunni nhi mante jo ismail delhvi se hai jinhone takviyatul iman likhi )Aapne bhi manaya ...
meri apse guzarish hai ki jo fatwa ham pe hai ki nahi manana chahiye wohi fatwe un pr laga ke batao janab ap ye 200 sal ki paidawar ho apka akeeda hi biddat hai to ap sb ko upar ki sari chizein galat lagengi ap log logo ko is tarah compare krte ho hum dargaho pe nhi jate tum jate ho tum galat hum salam nhi padhte tum padhte ho tum galat hum fatiha nhi dilate tum dilate ho tum galat...bhai apne ap se logo ko compare krna chodo apka ye iztema biddat hai milad nhi...bhai milad ka mtlb ye nhi ki jashn manao par kuch to kr skte ho yar km se km logo ko khana khila do thoda sawab kama lo logo kam se Quran padh ke baksh do ye bhi nhi hota kya yar..biddat hai to kya kuch nhi kroge kya wo apke kuch nhi lgte sharam karo yar thodi to gairat zinda karo..
Dene wali zat sirf ALLAH KI par Bheja to usne NABI PAK ko kya unke dard ka zara bhi ehsas nhi ki unhone kis tarah islam ko failaya kitni pareshaniyan uthayi ise is tarah lo Paida to apko ALLAH ne hi kia hai par apko apki ma ke dard ka zara bhi ehsas nhi ki unhone kitna dard uthaya hai kya yehi bat apni ma se bolte ho paida to mjhe ALLAH ne kia hai tera ehsan kyun manun..bolo bhai..aisa bol skte ho apni ma ke lie ..
MERE bhai bs ek bar dil me Ishq e RASUL jaga ke dekh bhai kya kl ko apki ammi wafat pa jayengi to unhe yad bhi nhi karoge kya unki paidaish ke din koi nek kam krne se bhi katraoge bolo yar...
bhai hamara akeeda tazeem hai hum har us shaqs ki tazeem krte hain jinki wajah se islam hum tk pahuncha mere bhai jb hum kisi aulia ALLAH ki itni tazeem krte hain to socho us NABI ki kitni tazeem krte honge phir uski tazeem ka ALAM socho jinhone in sab ko banaya JO SIRF ALLAH TABARAK WA TALA KI ZAT hai bhai ...
is ummat me tazeemi sazda bhi haram hai par kisi ki tazeem krna galat nhi mere bhai ab apse kya bolun apke aulema ne to yahi likha hai na ki NABI ko bade bhai jitni tazeem do ya smjho gaon ka CHOUDHARY hai ...shayad ye mohabbat apke aulema batate to shayad ap bhi krte mere bhai ye bs mohabbat ka takaza hai aur hum NABI ki mohabbat ke kayal hai unse mohabbat krne wale hai bs ye hai ki khushi manane ka tareeka sharaiyat ke hisab se hona chahiye ..
ALLAH ka ehsan jo hame itna achcha din naseeb me likha aur NABI E KARIM S.A.W ki ummat me paida kia ye hamara akeeda hai...
aur agar hr bat QURAN O HADEES se hi apko chahiye to ye aj jo eido ke chand ka elan apka imam delhi markaz se phone pe krwa deta hai ye kaun si hadees se sabit hai ki ek jagah chand dikh jaye to pure sare jahan ke log eid mana lein baraye meherbani is sawal ka jawab de do..ki ek jagah chand dikhe to sb ke lie eid ka elan hai ..KYUN KI ap hr kbhi ye hi daleel mangi hai ki QURAN ME MANANE KA HUKM nhi ye biddat hai aur apne ayatein bhi pesh ki....
baraye meherbani ye bat to bata do..

bidd'at

assalamu a'laikum
Khairiat shaikh ?
Shaikh bidd'at k maine pata hai aapko ??

gr8 celebrations

jo kafir hai, usko kya khadar is Eid ki.

ALLAH or Rasool ne kya tumhe

ALLAH or Rasool ne kya tumhe nahi bataya k kaun kaun si eid hain islam me?
kya tumhe lagata hai k hamare pyare nabi ne hum se koi neeki ka kam chupaya hai?
nauz billa aisa sonchna b gunha hai.... kya tum apne app ko ALLAH or Rasool se bada mante ho, jo dij ne chaha wo karoge.... bus ek hadees bataon k sahabi-s-rasool ne milad manaya hai?

QUR’AN Se Miladdun NABI

QUR’AN Se Miladdun NABI ka
Submitted by Anonymous (not verified) on November 27, 2012 - 7:23am.

QUR’AN Se Miladdun NABI ka saboot
1. Surah – DUHA:11
2. Surah – FAT’H:28
3. Surah – SAF:6
4. Surah – TAUBA:128
5. Surah – IMRAN:164
6. Surah – YUNUS:57/58
7. Surah – AMBIYA:107

» Huzoor Ke Zamane Me Masjid-E-Nabwi Me Milaad Huyi Isme Khud Huzoor Ne
Apni Wiladat Ke Fafail Bayan kiye.
- (Tirmizi Sharif, Jild 2 Safa 201)

» QUR’AN:
Tum Farmao ALLAH Hi Ke Fazal Aur Usi Ki Rehmat Aur Usi Par Chahiye Ke Khushi Manao.
- (Tarjuma: Kanzul imaan,Surah YUNUS:58)
ALLAH Ki Rehmat NABI-E-KAREEM Hai

» Khud NABE-E-PAK Ne Apne Milad Par ALLAH Ka Shukra Bajaa Lane Ki Talkin Farmayi Aur Targib Di
- (Muslim Jild 2,Safa 819, Nisaai Jild 2,Safa 147, Baihaqi Jild 4,Safa 286)

» Hum (SAHABA) Sab Apne Bachcho Samet Huzoor Ke Istiqbal Ke Liye Wida Ki Ghatiyo Tak Gaye.
- (Bukhari Jild 1, Safa 543)
Yahi Juloos-E-Milad Hai

» Sahaba Aur Tabain Aur Digar Ahle Islam Ne Peer Ke Din Ka Roza Rakh Kar Bhi Milaad Manaya.
»

reply

eid ??
Submitted by Anonymous (not verified) on April 14, 2012 - 7:49am.

assalamu a'laikum
Shaikh jahan tak mai pada islaam me sirf do eid hai eidul adha eid ul fitr ye teesri eid ul mawlid k baare me nahi pada kabhi zara iski daleel sahih hadith se dijiye

Jaza kallaahu khair

QUR’AN Se Miladdun NABI ka

QUR’AN Se Miladdun NABI ka saboot
1. Surah – DUHA:11
2. Surah – FAT’H:28
3. Surah – SAF:6
4. Surah – TAUBA:128
5. Surah – IMRAN:164
6. Surah – YUNUS:57/58
7. Surah – AMBIYA:107

» Huzoor Ke Zamane Me Masjid-E-Nabwi Me Milaad Huyi Isme Khud Huzoor Ne
Apni Wiladat Ke Fafail Bayan kiye.
- (Tirmizi Sharif, Jild 2 Safa 201)

» QUR’AN:
Tum Farmao ALLAH Hi Ke Fazal Aur Usi Ki Rehmat Aur Usi Par Chahiye Ke Khushi Manao.
- (Tarjuma: Kanzul imaan,Surah YUNUS:58)
ALLAH Ki Rehmat NABI-E-KAREEM Hai

» Khud NABE-E-PAK Ne Apne Milad Par ALLAH Ka Shukra Bajaa Lane Ki Talkin Farmayi Aur Targib Di
- (Muslim Jild 2,Safa 819, Nisaai Jild 2,Safa 147, Baihaqi Jild 4,Safa 286)

» Hum (SAHABA) Sab Apne Bachcho Samet Huzoor Ke Istiqbal Ke Liye Wida Ki Ghatiyo Tak Gaye.
- (Bukhari Jild 1, Safa 543)
Yahi Juloos-E-Milad Hai

» Sahaba Aur Tabain Aur Digar Ahle Islam Ne Peer Ke Din Ka Roza Rakh Kar Bhi Milaad Manaya.

eid ??

assalamu a'laikum
Shaikh jahan tak mai pada islaam me sirf do eid hai eidul adha eid ul fitr ye teesri eid ul mawlid k baare me nahi pada kabhi zara iski daleel sahih hadith se dijiye

Jaza kallaahu khair

Milaad un Nabi

Walaikum As salaam....
Bhai sirf padney sey kuch nahi milta, Samaj na bhi padta hai.....Merey bhai jis din log Rasoolallah sallallahu alaihiwasallam ko samaj lengey us din koi bi mushrik nahi rahega.....
Rasaoolallah sallallahualaihiwasallam ney farmaya hai ke Jumma bhi mominon ki Eid hai... Kyun aap ney yeh hadithon mein nahi pada kya?

Contact me @ sharieff2866@gmail.com

o MIM WALAY Submitted by

o MIM WALAY
Submitted by Anonymous (not verified) on Tue, 01/31/2012 - 12:38.
DEAR ALL,

HYDERABAD DECCAN AAJ KAL MUSHRIKABAD BAN GAYA HAI. IS MAY KAYEE AWAMIL SHAMIL HAI. IS MAY JO SAB SE
BADA KAM YEH HORAHA HAI KE YEHAN BIDDAT,MUSHRIKANA AMAL KO BADHAWA DIYA JA RAHA HAI AUR US KI
SAR PARASTI KI JA RAHI HAI.

TO

ALL INDIA MAJLIS-E- ITTEHADUL MUSHRIKEEN
ALL INDIA MAJLIS-E- ITTEHADUL MUNAFIQEEN
ALL INDIA MAJLIS-E- ITTEHADUL MOOJRIMEEN

MEETHA MEETHA HALWA - MIM KA BALWAH
MEETHA MEETHA HALWA - MIM KA BALWAH

O M I M WALAY - O M I M WALAY
MILADUN NABI AYA - MILADUN NABI MANALAY
O M I M WALAY

JHANDIYA LAGALAY APNI JAMAT KI DUKAN CHAMKALAY
BIDDAT KO AAM KARKAY - ISLAM KA MAZAQ BANALAY
GHARIBON ULLO BANA KAR - KHOB MAAL KAMALAY

O MIM WALAY - O MIM WALAY - MILADUN NABI AYA - MILADUN NABI MANALAY

NABI SAS KI SHAN KI KHATAR - CHORI KI LIGHT JALALAY
LOGON KO MUSHKIL MEIN DALE - AUR RAILIYON NIKALAY
NACHAY GALAY DHOM MACHALAY - PATAKHAY JALALAY

O MIM WALAY - O MIM WALAY - MILADUN NABI AYA - MILADUN NABI MANALY

JALSAY JALOOS NIKALAY LOGON\ KI PAGDIYA UCHALAY
BUGZ, NAFRAT, DUSHMANI, KI LAGI PIYAAS BUJHALAY
AHLE-HADEESON PER, DEOBANDIYON PER KECHAD UCHALAY

O MIM WALAY - O MIM WALAY - MILADUN NABI AYA - MIALADUN NABI MANALAY.

IT IS THE RIGHT TO STOP ALL THIS BIDDAT - MY HUMBLE REQUEST TO ALL HYEDARABADIS TO ACT NOW TO STOP
OTHERWISE YOU WILL BE LIKE CHRISTIANS TO GIVE EXPLANATION THAT ALLAH IS ONE AND ONLY - THE CHRISTIANS
STILL COULD NOT GET OUT FROM TRIANGULAR OF FATHER, SON AND HOLY GHOST. WE MUSLIM AFTER GENERATIONS
WILL NOT COME-OUT WHO IS NABI, WHO IS RASOOL, WHO IS SAHABA, WHO IS WALI - NO BODY CARE. YOU WILL CELEBRATE
LIKE CHRISTMAS EVERY YEAR AND FREE FROM ALL SINS. IS THIS THE ISLAM YOU WANT. NO - SO WHY ARE YOU WAITING
TAKE ACTION NOW. STOP ALL THIS NONSENSE.

THOSE PRESENTS QURAN AUR HADITH TAKE THEM TO BACK SIDE GIVE HIM MOULA BAKSH TILL THIRD ORDER. THEN HE
NEVER PLAY WITH QURAN AND HADITHS.

tu kaun hai bey kameenzade

tu kaun hai bey kameenzade hadees aur quran ki char hurf jaankar bidath ki baath kartha hai yeh teri galti nahi hai kaminey hamare muhammed mustafa SAW ne qayamath ke asaar bataye hai....... ki log chehra rakhenge, batien ulama jaise karenge lekin unki jholi mein nek amaal kuch nahin honge is baath Per ghamand karenge ki quran ko unke jaisa koie nahin jaantha. nauzobillah.............. lanath hai tumare ilm per sudarjoa warna qayamat ke din rasool-e-khuda kya mu dekhaoge.........khuda ke samne jab ambiya bhi huzoor ki gawahee chahte honge.........

tu kaun hai bey

tu kaun hai bey hadees aur quran ki char hurf jaankar bidath ki baath kartha hai yeh teri galti nahi hai hamare muhammed mustafa SAW ne qayamath ke asaar bataye hai....... ki log chehra rakhenge, batien ulama jaise karenge lekin unki jholi mein nek amaal kuch nahin honge is baath Per ghamand karenge ki quran ko unke jaisa koie nahin jaantha. nauzobillah.............. lanath hai tumare ilm per sudarjoa warna qayamat ke din rasool-e-khuda kya mu dekhaoge.........khuda ke samne jab ambiya bhi huzoor ki gawahee chahte honge.........

janaab aap jo bhi ho, LEKIN

janaab aap jo bhi ho, LEKIN YAH TAY HAI KI AAP RASOOLALLAH SAW KE MANANE WALE NAHI HO. AAPNE PYARE NABI SAW NE KYA YAHI ZUBAAN SIKHAYI HAI. LAANAT HAI US INSAN PER JO SAROOLALLAH SAW KO MANANE KA DAWA KARTA AUR USKI ZUBAAN ITNI GANDI AUR GHATIA HAI.
APNE ZINDAGI ME AAP RASSOLALLAH SAW KE NARMGOYI KO APNAYE. AAP KO AUR HAM SABKO ALLAH APNE RASSOL SAW KE RASTE PER CHAANE KI TAUFIQ ATAA KARE. AAMIN
ALLAH HAFIZ

MUNAFEQ KO PAIDA HOVAKIYARE

MUNAFEQ KO PAIDA HOVAKIYARE

Display ur email id or cell no

Display ur email id or cell no will show u wht is shirk and bidath

sarkar ki amad marhaba

assalamualy kum wa rahmat ullahi wa barakatuhu.pyara islami bhaiyo insha allah azawajal milad shareef ke bara me kuch arz karoga.shuq or mohabat se padhe insha allah barkata hasil hogi.allah azawajal quran majeed me irshad farmata hai(allah hi ke fazal our uski rahmat our is per chahe ki qhushi kare.ye unke sab dhan dao lat se bahtar hai. para 11 sura younus ayat 58)ek our jagah allah azawajal farmata hai (tarjuma :- magar humne tumhe na bhaja magar rahmat sare jaha ke liya.para 17 suratul ambiya ayat number 107) mera pyara islami bhai khuda azawajal hi farmaya raha ki meri rahmat per khushi karo our ek jagah sarkar sallahualayhiwassallam ko rahmat farmaya kya sarkar alaihisalatu wasalam se badkar bhi ko allah azawajal ki rahmat hai. allah quran per amal karne ki tufeeq ata farma. or sarkar sallahu alayhi wassalam app na youm me wiladat peer shareef ka roza rak kar manate tha. pyara islami ayi app bhi sarkar ki amad marhaba ke nare lagate hoa julus me shirkat kare. DAWAT E ISLAMI WEEKLY IJTEMA IN HYD(DECCAN) EVERY THURSDAY AT MASJID E RAZIA , MALAKPET, MASJID E BILAL (TADBAN) , MASJID E IMAM E HUSSAIN (HAKEEM KUNTA, TOLICHOWKI, MASJID E TIPU KHAN, OSMANIA UNIVERISTY CAMPUR. I LOVE DAWATEISLAMI. WATCH MADANI CHANNEL . WWW.DAWATEISLAMI.NET

DAWATEISLAMI PER ALLAH KA KARAAM WATCH (YOUTUBE :- MUFTI E DAWATEISLAMI)

Milaad un Nabi

Mashaallah bhai....
Sirf ek jagah nahi merey bhai bahut jagah farmaya hai...Allah ney to Huzoor sallallahu alaihi wasallam ka naam hi Rahmat ul lil Aalameen farmaya hai.....

Contact me @ sharieff2866@gmail.com

MY ALLAH GRANT THE MERCY,

MY ALLAH GRANT THE MERCY, GRACE FOR THIS BEAUTIFUL PRESENTATION AND ACCEPT THIS ACTIVITY. AAMEEN.

Milad shareef at Hyderabad

Mashallah,

May Allah (swt) and Sarkar Medina (Saw) accept our efforts

Amen

Jazkallah khair.
Haamed Pasha Habibi Siddiqui
Toronto Sep 08/2011

Mera sawal hai Kya sahaba ne

Mera sawal hai Kya sahaba ne milad manaya? Aur ise eid kis ne kaha ape log yah Allah ke nabi ne kaha ke yeh eid hai

Bhaijaan kya sahabo ne

Bhaijaan kya sahabo ne quraan ke 30 paare banaye the. Us waqt jo nahi tha wo aaj hai.....

KYA SAHABA NE INTERNET USE

KYA SAHABA NE INTERNET USE KIYA THA ?
ALLAH BE ADABON SE BACHAYE
AUR KHUD SE BHI KOI BE ADABI NA HO, AYE ALLAH MUJHE IN LOGON KE FITON SE BACHA. NA SIRF MUJHE TAMAM MUSALMON KO BACHA.

bidd'at

assalamu a'laikum
Shaikh aapko bidd'at k maine pata hai ?
Agr maloom hoto plzz meherbaani karke mujhe batae

Jaza kallaahu khair

islam

SAB SE PEHLY AAP KO YE QUESTION POST KARNY SE PEHLY SHARM ANI CHAHIYE K AAP SAHABA KI SHAN MAIN KIS TARAH KI BATEN LIKHTY HIAN AND 2ND INTERNET DUNYAWI CHEZ HAI AAP IS KO DEEN KI BATON SE MAT JOREN ALLAH K LIYE IN BATON KO CHOR KAR ASAL DEEN.E.HAQ KE AHKAMAT SEKHEN AISY TO 1400 SAL PEHLY PAKY MAKANAT BHI NAI THY AAJ AAP OR MAIN OONCHI OONCHI AMARTON MAIN REHTY HAIN PLZ DEEN KO DUNYA SE ALAG RAKHEN DEENI BATON MIAN DUNYAWI MISALEN MAT DEN ALLAH AAP KA OR MERA HAMI.O.NASIR HO

Assalam o alaikum

khuda ne humare Aaqa salala wa ali salam ka milad kaise manaya

MANAWO MILAD UN NABI

Every Muslim should have to celebrate Milad UN nabi those are love Lovely Janab E Mohammed Rasool ALlah SAL Every Body Say Please Sarkar ke aamat Marhaba pukaro Ya Rasol ALLah If Some Muslim don,t want to celebrate milad un nabi get loss from india india muslim ka hai or is ko muslim Country banana hai chahe hamere jaan chale jaye arey o darbok Kut Darbuk or zusrow ko darbuk banare chureya penke baitow ghar mai ta ke RSS MADARCHOT JO GUJRAT MAI KARE WOH HYDERABAD MAI KARNE SONCHE MADAR NAHI JAB TAK HYDERABAD MAIN MAI MILAD UN NABI OR WALI ALLAH KA DEEDAR HO GA JAB TAK HYDERABAD KE MUSLAMAN BHAI KO KUCH NAHI HOGA INSHALLAH ALLAH OR US KE RASOOL HAMARE SAAT HAI .... ALLAH OR US KE RASOOL KE NAAM SE SAHEY HUWA MARNE KA MAZA HAI OR JANNAT HAI YA KA RE SALE HYDERABAD MAI AAKE BIDAT OR SIRK BOL KAR PURE MULAM KO KAMZOOR KARDERA GOVERMENT SE PAISA AATA YE LOG ko ise liye kam kuch nahi rahta sikr or biddat kahte har cheez ko zalimoh apne maa paap ke izat karna nahi jante jo apne maa baap ke izat nahi karta woh rasool or wali kahase izat karta ya log sonche allah sab kuch hai offcourse its right but allah sat is given some good deed to us we have to do this thing for loveing rasool and wali this is fact those are not belive go to hell

sdsg

are mere musalmaan bahi gali mat bolo ku ke is me mere pyare nabi kaa bi naam he

hubbe rasool

assalamu a'laikum
Hum to nabi se muhabbat us tareekhe se karte hai shaikh jaise nabi ne hame batlaya hai .......

Agreed with SunnatDawat-e-islamiMuhammad Mohthasham

SA, My Dearest Muslim Brothers and Sisters, this is the first time ever in my life, I try to recollect and write some of thoughts here. First of all am not at all against the celebration of Milad un Nabi, and our Bro. Mr. Mohtasham gave too many references in this regard, and others too have their thoughts, but I just don’t wanna put myself neither as an Anti nor PRO on this issue. However, what am thinking is why should we just celebrate in such a typical way, like making the replica's of Ka’aba and the green dome of the Rawdah of Rasoolullah (SAS) and rubbing the green color on people's face and so on. Yes, indeed we should celebrate this occassion but in such a way that it shouldn’t hurt any. How about if we celebrate this in materialized manner, like getting some sort of progress in our community. If you just look around in Hyd'bd itself, there are 100's of thousands of Muslim brothers and sisters who are living below poverty line and they don't have 1 time food properly, they cannot just send their kids to any school. There are too many who doesn’t know the KALIMA’E TAYYIBA / SHAHADAT, doesn’t know how to perform correct SALAAT (NAMAZ) which is MUST for MUSLIMS etc. Please think even after 63 years of Independence of India why we’re still behind and lacking in every aspect of LIFE. You might have the awareness about the Sachar Committeeri2006 report. In precise, don’t just go through the Sachar Committee report, just go around our City (Hyderabad) itself, and then you’ll realize where and why we are. We just got to look around ourselves, then only we can analyze where and what we are. Just forget about Duniyawi Taleem to be competitive in this selfish world but think about DEEN'WI TALEEM. In precise, I just won't say it’s a WASTAGE OF MONEY (the celebration we had), but instead of spending in decoration, making flags and sort of things, we are just not only wasting our own people’s money, rather we are inviting illiterate (knowledge less) people who passed by these models (replica of Kaa'ba) did so reverentially and paid homage to them in various gestures of worship, which is absolutely wrong and inviting people committing SHIRK. So my utmost request to all my DEAREST BROTHERS esp. to YOUNG BROTHERS to think about the coming year and try doing something GOOD for community, utilizing Money for GOOD CAUSE, like feeding people (we do this every year), but instead we can arrange raw material and deliver it to the deserved poor people. We can use this particular money for providing TALEEM BOTH DEENWI AUR DUNYAWI (study) , getting poor kids to school and pay the school fee for the whole year or so, in this way, we can NOT ONLY bring up our people's standard of life, produce more better UMMATI and of course A RIGHT MUSLIM. We can spend that money for arranging poor sisters Marriages; of course there are lot of organizations in Hyderabad who are working on this cause, so we can HELP those organizations by providing FUNDS so they can increase their total. And, there are too many (countless) things to be done, and got to have many and many institutions or organization to work on. One cannot just take care of all those, rather one should have started the process and then many will FOLLOW (Inshallah). So, think of it and am ALWAYS READY to contribute my PART. Do write me if you want to, but, make sure it shouldn't be an individual (just to avoid the conflict of minds). I know, it's hard to start and have faith on others, so by getting together we can make any organsiation a PLATFORM for this purpose and start the MISSION NOT IMPOSSIBLE. Let's say SIASAT (to be frank) am not at all in any way linked to it, but I like their approach towards COMMUNITY like providing lots of educational support for the YOUNG GENERATION, so let's make them a CENTRE POINT and start the MISSION. All the Bro's & Sis's are WELCOME to put forth their IDEAS / thoughts in this regard and most of all let's JOIN TOGETHER and should behave like REAL UMMATI and make or initiate the BETTER FUTURE for our MUSLIM BROTHERS & SISTERS (THE UMMATI).

Whats going On ?

Assalam alaikum Brothers
Everyone should follow sunnah of Mohammed (saw) and when i see some comments....it hurts.... musalmaan ki language aisi nahi hoti bhai log...I pity people blaming each other...musalmaan hote huye....and what language are you using guys.....??be sensible.....Mohammed(saw) kafir se bhi kabhi aise treat nahi kare and you guys being muslims hate muslims like anything and talk about love towards Mohammed (saw) .....Allah swt rahm farmaye....and please use nice language...we are muslims rememember that !!!

Babba & Taher ul Quadri

With all due respects Babba Madani channel ke aur Dr Taher ul Quadri Qtv ke , dimaag kharab kar daley hydreabadiyon ka. Wo dono pakistan mein bait ke boltey jashn manao jashn manao , juloos nikalo juloos nikalo. Un logan paksitan mein hai jo marzi aaya kar sakte, apan logan hyderbad mein hai. Aur khuda ke wastey ye biddat hai , subah ke 4 baje tak ganeshon mein bajaye waise qawalliyan. Flags pe Allah aur Rasool(saw) ka naam lik ke behurmiti karna. Dekhe kya hua Allah ka azaab aaya na , fasaad shuru ho gaya, kahan hai ab Babba aur taher ul quadri. Hosh mein aoo re, harey shamley khatarnak tareekhe se Islaam ka naqsha hi badal derein

Babba an Taher ul quadri

Ridiculous comment sorry sir.

listen

Assalamualiakum bhai
mai kisi jamat se taaluq nahi rakhta par aap socho k aap jis jamat ke hain kia wo log sahi kar rahe hain
sunatul jamat wale bidat karte hai aisa bahot jaga dekha gaya hai par Allahbehtar janne wala hai kaun gunha kar raha hai. par Allah walon ko Bura bhala Kehna aur Unko murda kehna ye bhi to sahi nahi hai kyun ki khud ALLAH Kehta hai ki uske nek bande apni qabro me zinda hai aur apne nabi e kareem salle lahu alaihi wa sallam ne pahle kaha tha ki qabro par mat jaao phir baadme iman pakka hogaya tha sahaba ka t ab ijazat di ke tum apne logon ki qabro ki ziyarat karo aur dua karo ye bhi dauon ki maqbuliyat ka ek muqaam hai PAR QABRO PAR JANE SE MANA NAHI KIA HAAN YE BAAT BHI BILKUL SAHI HAI KI bahot sare log ALLAH walo ki qabar par jakar bidat karte hai wo galat hai
mai aapse is liye kehraha hun ki duniya mein koi jamat sahi nahi nazar aati isliye kisi jamat ki badai ya burai karne ke badle hum khud ko sudarlein samajlein agar tum haq par bhi ho sahi bhi ho to apne aap ko haqeer samaj kar sochein tab tumhe sahi jawab milega

jamat in islaam !!

assalamu a'laikum
Shaikh aapki baat sahi hai jamat k mutalliq sahi farmae aap but kuch baate galat b farmae in shaa allaah aapki islaah hojae gi,
Khair nabi sallallaahu a'laihi wa sallam ne farmaya sahaba se k musa a'lahi salaam ki ummat 71 firqo me bat gae aur ek kamiyab hui, isa a'laihi salam ki ummat 72 jamato me batgae 1 kamiyabi pai, aur bhot jald meri ummat 73 firqo(sects ya jamat) me batjaingi aur ek jamat falah(kamiab) palegi, sahaba ne pucha wo jamat kounsi hogi nabi Muh'ammad sallallaahu a'lahi wa sallam ne ard kiya wo jamat aisi hogi jis tareeqe se mai(hadrat Muh'ammad sallallaahu a'laihi wa sallam) amal karte hai aur jis tareeqe se mere sahaba amal karrahe hai agr koi aisa amal karle to wo jannati hai,

Abis riwayat se pata chalta hai k nabi jamat me mat bato bolre aur hum sirf musalmaan hai musalman hi rehna hai koi jamato me nahi bhatakna hai,

Agr kisi ko kuch politely baat karna hai to meherbaani karke
dchhota66@yahoo.com

Par email kare

Jaza kallaah

My dear brother your

My dear brother your comments heart me because it is not the issue they are Pakistani, Indain or any other natinality. Islam is not the name of any boundry. Islam is above than any boundry. What they are giving lecture and propagagating. I am not agree too. These type of beliver you could find anywhere in the world even in India. Our duty should be tell true and show the correct picture of Islam. God bless all of us

Reply to hypocrite wahabis

Are woh chindi chor sale tere jaise kamzoor imman wale ki wajah se faasaad hora re be emaan.Sale tum jaise chor Imaan walo ki wajah se hamara naam kharab hora jo gair muslimo ki tayeed karre.Sale hum sunnio ne Alhumdulillah Milad Un nabi KA Jashan banaya par kahi koi gadbad ka fir fasad nahi hua re.Yeh toh in kafiro ki chaal thi jo wo musalmano ko khatam karne ke liye fasad shuru kare the aur tum jaisa dokhebaaz musalman in ki maadad ki.Pakode salo agar tum se Koi naek amal nahi hota toh na sahi par salo sunni musalmano ko toh badnam math karo.U people are just hypocrites u assholes dont even hav proper imaan u people are infidels u dont respect the prophet ( saws) and aal e rassol. Idiots u r bedatis not us .

assalamu a'laikum Shaikh

assalamu a'laikum
Shaikh plzz agr aap politely baat karsakte hai to plzz meri id hai

dchhota66@yahoo.com

Uspar contact kariye

Jaza kallaah

listen

assalamualaikum bhai
aap musalmaan hai par kia aap sache musalman hai ager aap musalman hai to plz dusre musalmaan ku gaali ya bura bhala mat kaho
aur khud apne bade logo ke paas jo aaleem e deen hai unse jaakar pucho ke milaad kis tarah manaye kia tareeqa sahi hai
milad manana bahot achi baat hai jo nahi manate unki marzi par humey milad manana hai par ALLAH AUR USKE RASOOL SALLE LAHU ALIHI WA SALLAM
Ko razi karna hai balke naachna nahi hai aur kaabat ullah madine munawara ke models banakar shia ka tareqqa nahi manan hai
kuch bhi new things mat karo kam imaan walee isko galat karke gunaho mein mubtala honge aur dusri jamat wale ungli uthaenge
aur ek sawal kia aapne aamad e rasool SALLE LAHU ALIHI WA SALLAM Ke din durud e pak zaban par sajaya tha kias us din galiya jhut nahi bola tha
hum sirf jhande hillane aur naare lagane marfe marne ke shauqeen ho gaye hai
AAMAD E RASOOL MANAENGE JAB TAK JAAN MEIN DAM HAI TAB TAK INSHA ALLAH ZAROOR MANAENGE AUR ALLAH KE FAZAL WA KARAM SE SARKAR KI AAMAD DHUMSE AUR AWWALUL TAREEQE SE MANENGE
AGAR MERI BAAT BURI LAGE TO MAAF KARNA PLEASE I APOLOGISE FOR HEARTING U BUT THINK ABOUT MY WORDS DEAR OK
ALLAH HAFIZ FI AMAAAN ALLAH

Assalaamu aly kum

Mai ap ki Ba'at se sahemat ho

Marhaba bi Habibi

Brothers,

It is strange to see , people are comparing Huzooer's Birthday with Bidah.
I just want to say.

You will enter into islam only when u say kalama where you say Allah is one and Muhammed is his prophet.

This is the door to enter into islam

2.You will say salaam in every rakat otherwise namaaz will be incomplete

One of the three questions in khabr is you will be asked to identify huzoor , only believers who can recognize huzoor in grave will get the window open from heaven , and people who doesnot recognize huzoor in grave will get window from hell open and these are the people who say they are muslims but they are misguided and are on wrong path.

May Allah give them Hidayath to love the prophet.

Roze Mehshar only people who will get into jannah is the people who will get shifa from huzoor.

U can see everywhere Allah is raising the pride of Huzoor and

To succeed to get into heaven you are suppose to go through huzoor

Please understand it and try to love your prophet.

Other prophets use to pray to Allah to be born as ummati of Huzoor we are lucky we are born muslims + extra benefit that we are born in Huzoor's ummat it is a honour for us.

Also Allah has called different prophets with different names like kaleemullah for musalaisalaam and other beautiful names for other prophets but only to Rasool Salalahu aliawasalam he called Mahboob

When Allah is making his name high every minute we are struck in finding faults

Brother dont get misguided please correct your mistakes and think before you talk about whom you are talking.Read books about our Rasool and you will love your prophet

How did you get quran and Hadis to show us on how to live our lives.

Everyone know Allah has blessed Quran for us and we had got Quran through our beloved prohet and the Hadis we follow is what he use to do.

Brothers think before bad mouthing about our holy prophet

Allah give them toufiq

Milad Zindadabad

inkar e milad nauzbillaah

assalamu a'laikum
Shaikh no one is say that mawlid is bidd'ah who said u that ??

To celebrate like now a days people r celebrating that is bidd'ah

Jaza kallaah
Assalamu a'laikum

Milad-e-noor

Assalam o alikum
Its time to understand the significant of our beloved Prophet.We will celebrate the Eid Milad-un-Nabi till our last breath Insahaallah tala

Salams, dear brother, it is

Salams, dear brother, it is a very nice comment you have written, in response to that i would like to say that bidah means innovation, introduction, to start something new. if you can recall the sermon the rasulullah gave on mount arafah when he preformed hajj, he said the line the meaning of which is today i have fulfilled my duty and passed on the complete message onto you from allah. another point to recall is when rasulollah mention that who ever shall follow is companions is as good as following him. now keeping these 2 points in mind please think that during the live of rasulollah there was no such thing as Milad celebrations. during the times of the 4 caliphs khulafa-ar-rasheedin there was no concept of milad. so when did this event arise and become a part of the sub-continent Muslim culture... another thing, to think about is what is it that is actually being celebrated,cherished, and propogated the birth of rasulullah, or the day he went away from this world???? because both were on the same day... may allah give us all hidayah to see and follow the right path...

thanks

jaza kallaah

I really agree with u

I really agree with u brother

Arey kya tobi hai re !!!

Ye harey shamley waley kya tobi tamasha karrey re bhai!!!!

inki ****!!! poori khaum ku kidhar lekey jaarey rey tumlogaa... chindi-choraan saaley!!!

Kaabey shareef aur madina shareef ki nakal banaye kya rey ??

moharram aur ganesh ki nakal kardiye re tum-logaan....laanath hai rey tum logon pey... aakh-thuuu

MILAD MANI MOHABBATH SE......

AGER MOHABBAT HOTI SARKAR SE KOI EK MAI KA LAL. IS VIDEO'S ME NAZAR AYA NABI KI SUNNATH ME. SACHA ISHQ WO HOTA HAI JO SARKAR KO PASAND ASHIQ KO PASAND. JO SARKAR NAI CHAHTHEY WO ASHIQ KO NA PASAND. MADINA SHAREEF KA JHANDA BANA KE LEKE PHIRRAI. YE BEADABI NAI HAI SARKAR KI SHAN ME. SO PLS ASHIQ BANO. AWARE MATH BANO. SHAAN ME GUSTHQI ASHIQ BARDASHTH NAI KARSAKA.....

MILAD

ASSALAMUALIKUM WRH WAB. MILAD KE BARE ME KUCH BHI NAI HAI IS VIDEO ME. SIRF LIGHTING SHOW KARRAI. HOW CAN KNOW OTHERS WHAT IS MILAD.JHANDE, RATH KI CHAHEL PAHEL. ARE ISME SARKAR KI SHAN ME KUCH THO.....

Inshalla

ASWK, Inshalla Zahror Milad Un Nabi Mannaga Thnaks For Quoting Subject "Milad Un Nabi is not Bidah"

definately mawlid is not a bidd'ah nauzubillaah

assalamu a'laikum
Shaikh mawlid is not a bidd'ah but celebrating mawlid like that is bidd'ah

If u want to speak me politely u can contact me on
dchhota66@yahoo.com

Milad

Allah swt. jis ko chahaten hain us ke seenaun (chest ) ko khool detein hain,

please dont fight my loving brothers

Milad-un-nabi nahi manana bas nahin manana FULL STOP. Quranic and Hadith references given by many brothers dont prove that we can celebrate milad but only proves to love and follow the prophet(saw)and his way. I think many muslims brothers already know that in their minds and hearts, i dont know why its hard for some people to accept it.

milad e RasoolAllah ek dam jaez

abe jahil ke aulad to kon hota hai rokne waley agar tere baap mai bhe dam rukwa ke dekha tere jaise kitne aye or jahanum rased hogae hum apney aqa ka milad manate they manatey rahegey agar haramiyi mai dam hai to rukwa kar dikhao hum bhe to dekhe bahot Allah bante ho apna anjam nahi jante....

what is this

As Salam Alikum
This is the very special day for all the muslims all wil b vry happy 2day so if we ask anything 2day wit allah so he wil give dear all my mislims friends so ask allah to forgive all yours deeds,sins so 2day allah wil accept duwas as allah love our nabi very much n we r the ommati's of our nabi's S.A.W

»

things to do on this

things to do on this occasion, try to follow sunnah (if u love prophet saws) spread the seerah paigham dawah work among non muslim, spread the message of holy quran, these r the productive work and spend money for these cause this is the good way to show and express your love towards prophet saws, instead we r organizing qawwali, wasting money in playing recordings with music which disturb others, and wasting our energies in proving true or false to each other. May Allah give us hidaya and put us on right track

Reply

* Hazaar Eidain nisar tere chehla pehal per aai rabi-ul-awal.

* Sawai IBLEES key jahan main sabhi tu khusian mana rahai hain.

Pease read THE article about Milad un nabi (S.A.W) etemaaddaily dated 27th Feb-10

assalamu a'laikum Shaikh

assalamu a'laikum
Shaikh abhi jo line likhe aap kuch iblees bolke,
Mawlid sahaba b nahi manae the yane nauzbillaah aap sahaba par tohmat bandre astagfirullaah.......

Innovation

Only One Question from all of my borthers Celeberating Melad un Nabi (SAW) in not innovation then why
Companions Sahaba(RA) Taabaeen, tabe tabaeen, then all Imaams didn't celebrate it. do you have any answers Or you think we people are smarter then them we understand better than them?

milad

Assalam alaikum
NABI SALLAL LAHU ALAI HI WASALLAM ALLAH ki rahmat hai.
ALLAH farmate hai quran mai
HUZOOR(S.A.W.S) bheja(send) rahmat bana kar. QURAN 22:107
Ay MAHBOOB farmadijiye ALLAH ki fazal r rahmat per khushi manaye QURAN SURAH 10, AYAT 58
HUZOOR MOHAMMED MUSTAFA (SALLAL LAHU ALAI HI WASALLAM) pir monday ku roza rakhte hai. Sahih muslim v:1,page 685,hadith 2606.
Sufiya (r.a) HUZOOR(S.A.W.S) k daya thi aap farmate hai app HUZOOR(S.A.W.S) duniya mai tashrif late hi aap k jism noor se chamak raha tha r aap ne sajda kiya.jab mai gusool dena chaha to gaib se awaz ayi ay suffiya ye khudrat se gusool diye huwa hai r aap k shano k darmiyan LA ILLAHA ILLALLAH MOHAMMED RASOOL ALLAH.(sharha khsida burda sharif pg 146,148)
Brah(ra) farmate hai HUZOOR S(S.A.W.S) jab ap pehli bar MADINA SHAREEF tashreef laye ahle MADINA itni khushi manayi k mai na inhe itna khush kabhi nahi dekha.
Bukhari.
Abbas(ra) farmate hai k abu lahab margaya to maina usko khwab mai dekha to yeh kehte hua suna mai sakht azab mai giraftar hu lakin pir monday ko mere azab mai kami ki jati hai r woh isliye hai k mai NABI(S.A.W.S) k wiladat (milad) pir k din huwi r mai khushi mai apni ek laundi subiya ko azad kardiya
(Bukhari jild2 pg764,al nabuwat jild 2 pg 29,shobe al iman jild1 pg 261,umdatul khari jild14 pg45.)
HUZOOR(S.A.W.S) ki wiladat(milad) K din jungle k sare janwar ek dusre ko badahi(greets) dene lage KHANE E KABA 3 din tak jhum raha tha r ALLAH ne Farishto se farmaya jannat k darwaze khol do r zamin per hazir ho.(khasais kibria jild1 pg47)
ALLAH ne tamam AMBIYA se wada liya k tum HUZOOR (S.A.W.S) per iman laoge.sare AMBIYA O ne ka hum tere RASOOL(S.A.W.S) per iman latey hai hai
Ambiya ko bheja gaya HUZOOR(S.A.W.S) Ki khush khabri dene k liye(surah al imran 81:3,surah as saf)

Milad

Abu lahab ko monday azab me rahat milti hai kyonki usne NABI SAW ki aamad ki khushi main apni laundi ko aazad kiya are lekin use kahan pata tha ke jinke aamad ki khushi main woh aazad kar raha hain woh mehboob e khuda hai aur rasul allah hain are NABI E KARIM SAW ne elane nabuwat 4o saal ki umra main kiya lekin mere HUZOOR SAW us waqt bhi nabi the jab ki yeh kaaynat zameen asman chaand suraz kuch bhi na tha kyonki me sarkar ne farmaya hain ke ALLAH THE ALMIGHTY ne sabse pehle NABI SAW ke noor ke payda farmaya hain,jab abu lahab ko aamad ki khushi main azab se rahat milti hain toh hum toh mehboobe khuda ki aamad aur milad manane ki khushi main apna beda paar hain and yaa to those who say that celebrating milad is bidat stop such things MASHLAKE AALA HAZRAT ZINDABAD may ALLAH RABBUL AALEMIN humko NABI SAW ki sachi muhabbat hamare dilo me daal de aur hamara khaatma imaan main ho

Milad Un Nabi is not Bidah

The legal and religious status of celebrating the birth of the Holy Prophet (saw) in light of the Qur’an and Sunnah:

And Indeed everyone rejoices except for Shaytan and his counterparts, because:

أن إبليس رن أربع رنات حين لعن وحين أهبط وحين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين أنزلت الفاتحة

Iblis cried loudly four times, first when Allah declared him as cursed, second when he was thrown out, Third When Prophet (salallaho alaihi wasalam) was born and fourth when Surah Fatiha was revealed [Ibn Kathir in Al Bidayah wan Nihayah, Volume 2, Page No. 166]

PROOF OF CELEBRTING MILAD UN NABI SALLLALLAHU ALAIHI WASSALAM

Ten (10) PROOFS from the Qur'an and Sunnah that Celebrating the Nabi's birthday is accepted in Shari'ah.

· FIRST: Allah asks the Prophet (S.A.W), peace be upon him, to remind his Nation that it is essential for those who claim to love Allah, to love His Prophet (S.A.W): "Say to them: If you love Allah, follow (and love and honor) me, and Allah will love you" (3:31).

The Celebration of the Holy Prophet's (S.A.W) birth is motivated by this obligation to love the Prophet (S.A.W), peace be upon him, to obey him, to remember him, to follow his example, and to be proud of him as Allah is proud of him, since Allah has boasted about him in His Holy Book by saying, "Truly you are of a magnificient character" (68:4).

Love of the Prophet (S.A.W) is what differentiates the believers in the perfection of their iman. In an authentic hadith related in al-Bukhari and Muslim, the Prophet (S.A.W) said: "None of you believes until he loves me more than he loves his children, his parents, and all people." In another hadith in al-Bukhari he said: "None of you believes until he loves me more than he loves himself" and Sayyidina `Umar said: "O Prophet (S.A.W), I love you more than myself."

Perfection of faith is dependent on love of the Prophet (S.A.W) because Allah and His angels are constantly raising his honor, as is meant by the verse already quoted, "Allah and His angels are praying on the Prophet (S.A.W)" (33:56). The divine order that immediately follows in the verse, "O believers, pray on him," makes it clear that the quality of being a believer is dependent on and manifested by praying on the Prophet (S.A.W). O Allah! Send peace and blessings on the Prophet (S.A.W), his family, and his companions.

The Prophet (S.A.W) Emphasized Monday As the Day He Was Born.

· SECOND: Abu Qatada al-Ansari narrates in Sahih Muslim, Kitab al-siyam, that the Prophet (S.A.W) was asked about the fast of Monday, and he answered: "That is the day that I was born and that is the day I received the prophecy."

We quote again from Shaykh Mutawalli Sha`rawi:

"Many extraordinary events occurred on his birthday as evidenced in hadith and history, and the night of his birth is not like the night of any other human being's birth."

These events and the hadiths pertaining thereto, such as the shaking of Chosroes' court, the extinction of the 1,000-year old fire in Persia, etc. are related in Ibn Kathir's work al-Bidaya, Vol. 2, pages 265-268.

We quote from the book Kitab al-Madkhal by Ibn al-Hajj (1:261):

"It is an obligation that on every Monday of Rabi` ul- Awwal we increase our worship to thank Allah for what He gave us as a great favor -- the favor of sending us His beloved Prophet (S.A.W) to direct us to Islam and to peace... The Prophet (S.A.W), when answering someone questioning him about fasting on Mondays, mentioned: On that day I was born. Therefore that day gives honor to that month, because that is the day of the Prophet (S.A.W)... and he said: I am the master of the children of Adam and I say that without pride... and he said: Adam and whoever is descended from him are under my flag on the day of Judgment. These hadiths were transmitted by the Shaikhayn [Bukhari and Muslim]. And Muslim quotes in his Sahih, the Prophet (S.A.W) said, On that day, Monday, I was born and on that day the first message was sent to me."

The Prophet (S.A.W) emphasized the day of his birth and thanked Allah for the big favor of bringing him to life by fasting on that day as is mentioned in the hadith of Abu Qatada. This means that the Prophet (S.A.W) was expressing his happiness for that day by fasting, which is a kind of worship. Since the Prophet (S.A.W) emphasized that day by fasting, worship in any form to emphasize that day is also acceptable. Even if we change the form, the essence is kept. Therefore, fasting, giving food to the poor, coming together to praise the Prophet (S.A.W), or coming together to remember his good manners and good behavior, all of this is considered a way of emphasizing that day. (See also the hadith "Dying on Monday" below.)

Allah Said: Rejoice in the Prophet (S.A.W)

· THIRD: To express happiness for the Prophet (S.A.W) coming to us is an obligation given by Allah through Qur'an, as Allah said in Qur'an: "Of the favor and mercy of Allah let them rejoice" (10:58).

This order came because joy makes the heart grateful for the mercy of Allah. And What greater mercy did Allah give than the Prophet himself, of whom Allah says, "We did not send you except as a mercy to human beings" (21:107).

Because the Prophet was sent as a mercy to all mankind, it is incumbent not only upon Muslims, but upon all human beings to rejoice in his person. Unfortunately, today it is some Muslims who are foremost in rejecting Allah's order to rejoice in His Prophet.

The Prophet Celebrated Great Historical Events

FOURTH: The Prophet always made the connection between religious events and historical events, so that when the time returned for a significant event, he reminded his Sahaba to celebrate that day and to emphasize it, even if it had happened in the distant past. This principle can be found in the following hadith of Bukhari and others: "When the Prophet reached Madina, he saw the Jews fasting on the day of `Ashura'. He asked about that day and they told him that on that day, Allah saved their Prophet, Sayyidina Musa and drowned their enemy. Therefore they are fasting on that day to thank Allah for that favor." At that time the Prophet responded with the famous hadith, "We have more right to Musa than you," and he used to fast that day and the day preceding it.

Allah Said: Invoke Blessings on the Prophet

· FIFTH: Remembrance of the birth of the Prophet encourages us to pray on the Prophet and to praise him, which is an obligation on us through Allah's order in the verse,

"Allah and His angels are praying on (and praising) the Prophet; O believers! pray on (and praise) him and send him utmost greetings" (33:56). Coming together and remembering the Prophet causes us to pray on him and to praise him. Who has the right to deny the obligation which Allah has ordered us to fulfill through the Holy Qur'an? The benefit brought by obeying an order of Allah, and the light that it brings to our heart, cannot be measured. That obligation, furthermore, is mentioned in the plural: Allah and His angels are praying on and praising the Prophet -- in a gathering. It is entirely incorrect, therefore, to say that praying on and praising the Prophet must be done alone.

The Effect of Observing Mawlid on Unbelievers

· SIXTH: Expressing happiness and celebrating the Prophet on his birthday causes even unbelievers, by Allah's favor and mercy, to gain some benefit. This is mentioned in Sahih Bukhari. Bukhari said in his hadith that every Monday, Abu Lahab in his grave is released from punishment because he freed his handmaid Thuwayba when she brought him the news of the Prophet's birth.

This hadith is mentioned in Bukhari in the book of Nikah, and Ibn Kathir mentions it in his books Sirat al-Nabi Vol.1, p. 124, Mawlid al-Nabi p. 21, and al-Bidaya p. 272-273. The hafiz Shamsuddin Muhammad ibn Nasiruddin ad-Dimashqi wrote on this the following verses in his book Mawrid as-sadi fi Mawlid al-Hadi: "If this, a kafir who was condemned to hell eternally with "Perish his hands" [sura 111], is said to enjoy a respite every Monday because he rejoiced in Ahmad: what then do you think of the servant who, all his life, was happy with Ahmad, and died saying, "One"?"

The Obligation to Know Sira and Imitate Its Central Character

· SEVENTH: We are asked to know about our Prophet, about his life, about his miracles, about his birth, about his manners, about his faith, about his signs (ayat wa dala'il), about his seclusions, about his worship, and is not this knowledge an obligation for every Muslim? What is better than celebrating and remembering his birth, which represents the essence of his life, in order to acquire knowledge of his life? To remember his birth begins to remind us of everything else about him. This will make Allah happy with us because then we will be able to know the Prophet's Sira better, and we will be readier to take the Prophet as an example for ourselves, to correct ourselves, and to imitate him. That is why the celebration of his birthday is a great favor sent to us.

The Prophet Accepted Poetry in His Honor

· EIGHTH: In the time of the Prophet, it is well-known that poets came to him with all kinds of works praising him, writing about his campaigns and battles and about the Sahaba. This is proved by the numerous poems quoted in the Siras of Ibn Hisham, al-Waqidi, and others. The Prophet was happy with good poetry since it is reported in Bukhari's al-Adab al-mufrad and elsewhere that he said: "There is wisdom in poetry." Thus the Prophet's uncle al-`Abbas composed poetry praising the birth of the Prophet, in which are found the following lines:

When you were born, the earth was shining, and the firmament barely contained your light, and we can pierce through, thanks to that radiance and light and path of guidance.

This text is found in Suyuti's Husn al-maqsid p. 5 and in Ibn Kathir's Mawlid p. 30 as well as Ibn Hajar's Fath al-Bari.

Ibn Kathir mentions the fact that according to the Sahaba, the Prophet praised his own name and recited poetry about himself in the middle of the battle of Hunayn in order to encourage the companions and scare the enemies. That day he said: "I am the Prophet! This is no lie. I am the son of `Abd al-Muttalib!"

The Prophet was therefore happy with those who praised him because it is Allah's order, and he gave them from what Allah was providing him. If we get together and do something in order to approach the Prophet, we are doing something to approach Allah, and approaching the Prophet will make Allah happy with us.

Singing and Recitation of Poetry:

It is established that the Prophet instructed `A'isha to let two ladies sing on the day of `Eid. He said to Abu Bakr: "Let them sing, because for every nation there is a holiday, and this is our holiday" [Agreed upon]. Ibn Qayyim in Madarij al-salikin comments that the Prophet also gave permission to sing in wedding celebrations, and allowed poetry to be recited to him. He heard Anas and the Companions praising him and reciting poems while digging before the famous battle of the Trench (Khandaq), as they said: "We are the ones who gave bay`a to Muhammad for jihad as long as we are living."

Ibn Qayyim also mentions `Abdullah ibn Rawaha's long poem praising the Prophet as the latter entered Mecca, after which, the Prophet prayed for him. He prayed that Allah support Hassan ibn Thabit, with the holy spirit as long as he would support the Prophet with his poetry. Similarly the Prophet rewarded Ka`b ibn Zuhayr's poem of praise with a robe. The Prophet asked Aswad bin Sarih to make poems praising Allah, and he asked someone else to recite the poem of praise of 100 verses which Umayya ibn Abi al- Salt had composed. Ibn Qayyim continues, "`A'isha always recited poems praising him and he was happy with her."

This Umayya ibn Abi al-Salt is a poet of Jahiliyya who died in Damascus before Islam. He was a pious man who had relinquished the use of wine and the worship of idols, as related by Dhahabi in Siyar a`lam al-nubala' (2:23).

Part of the funeral eulogy Hassan ibn Thabit recited for the Prophet states:

I say, and none can find fault with me But one lost to all sense: I shall never cease to praise him. It may be for so doing I shall be for ever in Paradise With the Chosen One for whose support in that I hope. And to attain to that day I devote all my efforts.(1)

Singing and Recitation of Qur'an:

As Ibn al-Qayyim says in his book, "Allah gave permission to his Prophet to recite the Qur'an in a melodious way. Abu Musa al- Ash`ari one time was reciting the Qur'an in a melodious voice and the Prophet was listening to him. After he finished, the Prophet congratulated him on reciting in a melodious way and said, "You have a good voice." And he said about Abu Musa al-Ash`ari that Allah gave him a "mizmar" (flute or horn) from Dawud's mizmars. Then Abu Musa said, "O Messenger of Allah, if I had known that you were listening to me, I would have recited it in a much more melodious and beautiful voice such as you have never heard before."

Ibn Qayyim continues, "The Prophet said, "Decorate the Qur'an with your voices," and "Who does not sing the Qur'an is not from us." Ibn Qayyim comments: "To take pleasure in a good voice is acceptable, as is taking pleasure in a nice scenery, such as mountains or nature, or from a nice smell, or from good food, as long as it is conforming to Shari`a. If listening to a good voice is haram, then taking pleasure in all these other things is also haram."

The Prophet Allowed Drum-Playing For A Good Intention:

Ibn `Abbad the Muhaddith gave the following fatwa in his "Letters." He starts with the hadith, "One lady came to the Prophet when he was returning from one of his battles and she said, "Ya Rasulallah, I have made an oath that if Allah sends you back safe, I would play this drum near you." The Prophet said, "Fulfill your oath." The hadith is found in Abu Dawud, Tirmidhi, and Ahmad.

Ibn `Abbad continues, "There is no doubt that the playing of a drum is a kind of entertainment, even though the Prophet ordered her to fulfill her oath. He did that because her intention was to honor him for returning safely, and her intention was a good intention, not with the intention of a sin or of wasting time. Therefore, if anyone celebrates the time of the birth of the Prophet in a good way, with a good intention, by reading Sira and praising him, it is accepted."

The Prophet Emphasized the Birthday of Prophets

· NINTH: The Prophet emphasized in his hadith both the day and the place of birth of previous prophets. Speaking of the greatness of the day of Jum`a (Friday), the Prophet said in his hadith: "On that day [i.e. Jum`a], Allah created Adam." This means that the day of Friday is emphasized because Allah created Adam on that day. That day is emphasized because it saw the creation of the prophet and father of all human beings. What about the day when the greatest of prophets and best of human beings was created? The Prophet said: "Truly Allah made me the Seal of prophets while Adam was between water and clay." This hadith is related by Ahmad in the Musnad, Bayhaqi in Dala'il al-Nubuwwa and others, and is sound and established as authentic.

Why Bukhari Emphasized Dying On Monday

Imam Qastallani said in his commentary on Bukhari: "In his book on Jana'iz (Funerals), Bukhari named an entire chapter "Dying on Monday." In it there is the hadith of `A'isha relating her father's (Abu Bakr al-Siddiq) question: "On which day did the Prophet die?" She replied: "Monday." He asked: "What day are we today?" She said, "O my father, this is Monday." Then he raised his hands and said: "I beg you, O Allah, to let me die on Monday in order to coincide with the Prophet's day of passing."

Imam Qastallani continues, "Why did Abu Bakr ask for his death to be on Monday? So that his death would coincide with the day of the Prophet's passing, in order to receive the baraka of that day... Does anyone object to Abu Bakr's asking to pass away on that day for the sake of baraka? Now, why are people objecting to celebrating or emphasizing the day of the Prophet 's birth in order to get baraka?"

The Prophet Emphasized the Birthplace of Prophets

A hadith authentified by the hafiz al-Haythami in Majma` al- zawa'id states that on the night of Isra' and Mi`raj, the Prophet was ordered by Jibril to pray two rak`ats in Bayt Lahm (Bethlehem), and Jibril asked him: "Do you know where you prayed? When the Prophet asked him where, he told him: "You prayed where `Isa was born."(2)

The Ijma` of `ulama on the Permissibility of Mawlid

· TENTH: Remembering the Prophet's birthday is an act that all `ulama of the Muslim world accept and still accept. This means that Allah accepts it, according to the saying of Ibn Mas`ud related in Imam Ahmad's Musnad with a sound chain: "Whatever the majority of Muslims see as right, then this is good to Allah, and whatever is seen by the majority of Muslims as wrong, it is wrong to Allah."

History of The Celebration of Mawlid: The Mawlid in Mecca According to Muslim Historians Celebration of the Birthplace of the Prophet

Mecca, the Mother of Cities, may Allah bless and honor her, is the leader of other Islamic cities in the celebration of Mawlid as in other things. In his book Akhbar Makka, Vol. 2, p. 160, the 3rd- century historian of Mecca, al-Azraqi, mentions as one of the many places in Mecca in which the performance of salat is desirable (mustahabb), the house where the Prophet was born (Mawlid al- Nabi). According to him, the house had previously been turned into a mosque by the mother of the caliphs Musa al-Hadi and Harun ar-Rashid.

The Qur'anic scholar al-Naqqash (266-351) mentions the birthplace of the Prophet as a place where du`a by noon on Mondays is answered. He is quoted in al-Fasi's Shifa' al-gharam Vol. 1, p. 199, and others.

Go Back

ReplyReply AllMove...InboxAhle SunnatDawat-e-islamiMuhammad Mohthasham ...resumeGo to Previous message | Go to Next message | Back to Messages Select Message EncodingASCII (ASCII)Greek (ISO-8859-7)Greek (Windows-1253)Latin-10 (ISO-8859-16)Latin-3 (ISO-8859-3)Latin-6 (ISO-8859-10)Latin-7 (ISO-8859-13)Latin-8 (ISO-8859-14)Latin-9 (ISO-8859-15)W. European (850)W. European (CP858)W. European (HPROMAN8)W. European (MACROMAN8)W. European (Windows-1252)Armenia (ARMSCII-8)Baltic Rim (ISO-8859-4)Baltic Rim (WINDOWS-1257)Cyrillic (866)Cyrillic (ISO-8859-5)Cyrillic (KOI8-R)Cyrillic (KOI8-RU)Cyrillic (KOI8-T)Cyrillic (KOI8-U)Cyrillic (WINDOWS-1251)Latin-2 (852)Latin-2 (ISO-8859-2)Latin-2 (WINDOWS-1250)Turkish (ISO-8859-9)Turkish (WINDOWS-1254)Arabic (ISO-8859-6, ASMO-708)Arabic (WINDOWS-1256)Hebrew (856)Hebrew (862)Hebrew (WINDOWS-1255)Chinese Simplified (GB-2312-80)Chinese Simplified (GB18030)Chinese Simplified (HZ-GB-2312)Chinese Simplified (ISO-2022-CN)Chinese Simplified (WINDOWS-936)Chinese Trad.-Hong Kong (BIG5-HKSCS)Chinese Traditional (BIG5)Chinese Traditional (EUC-TW)Japanese (SHIFT_JIS)Japanese (EUC-JP)Japanese (ISO-2022-JP)Korean (ISO-2022-KR)Korean (EUC-KR)Thai (TIS-620-2533)Thai (WINDOWS-874)Vietnamese (TCVN-5712)Vietnamese (VISCII)Vietnamese (WINDOWS-1258)Unicode (UTF-7)Unicode (UTF-8)Unicode (UTF-16)Unicode (UTF-32)| Full Headers

Milad-un-Nabi in the light of Quran

The Qur’anic verses proves that to celebrate Milad is not only a proper deed but it is also a praiseworthy.

1) Allah Almighty says in Quran:

"The peace is on Him the day when he was born and the day when he will die and the day when he will be raised alive." (Kanzul Iman the translation of Holy Quran, Sura Al-Maryam, Verse 15)

In the above verse Allah Almighty has mentioned the complete Milad of Hazrat Yahya (Alaihis Salam). And before this Allah Almighty has mentioned the events which took place before the birth. It is the same way of celebrating birth day as Ahle Sunnat adopts for the Milad of the last Prophet (Allah's Grace & Peace be upon Him) of Allah Almighty. In other words the Prophet of Allah Almighty Hazrat Isa (Alaihis Salam) celebrates his own Milad.

Allah Almighty says:

"And remind them of the days of the Allah."
(Kanzul Iman the translation of Holy Quran, Sura Ibrahim, Verse5)

In this verse Allah Almighty orders his prophet Musa Alaihis Salam to remind his nation the days of Allah Almighty. "The days of Allah" are those days in which great events took place or Allah Almighty bestowed his great rewards to his creature. As the Holy Quran testifies this explanation of the days of Allah Almighty. In the Holy Quran Musa Alaihis Salam says:

"And when Musa said it his people remember Allah's favor upon you, when he delivered you from Firawn's people who used to afflict you worstly, and slaughter your sons and let your daughters live and in it there was shown great mercy of your lord." (Kanzul Iman the translation of Holy Quran, Sura Ibrahim, Verse 6)

According to the Qur’anic verse emancipation of the nation of Musa Alaihis Salam from Firawn is a day of Allah, so the birth day of the Holy Prophet Muhammad (Allah's Grace & Peace be upon Him) is, with any doubt, also a day of Allah, because the Prophet Muhammad (Allah's Grace & Peace be upon Him) emancipated whole world from the darkness of ignorance and brought them to the light of guidance. Therefore, the birthday (Milad) of the Holy Prophet (Allah's Grace & Peace be upon Him) deserves to be celebrated then the celebration of any other event. In case we would not be grateful to Allah Almighty for his favor, which is Muhammad (Allah's Grace & Peace be upon Him).

Plz Read

Assalam alaikum!

To all my Muslims, Milad Un Nabi (SAW) hum mana sakte hai magar, usme koi ziyada shor na ho, isse kisi ko taklif na ho, khayal rakhe. Hum Muslims hai, Isiliye AGAAH ke sunnato ka khayal rakh kar Milad manaye zaroor.

Jazak Allah.

today muslim BIG EID - ITS

today muslim BIG EID - ITS EID MORE THAN RAMDAN AND BIG EID

AAP SAHABA SE BADKER HAI

AAP KO SAHABA IKRAM SE BAD KER NABI SEY MOHABBAT HAI?BADE PAIMANE PER MANAYA JANA HAQ HONE KI DALEEL NAHI.SAHI AKEEDA SAHI ISLAM APNA KER ZINDAGI GUZAR NA EMAN WALE KA MAQSAD ASLI HAI, IDHAR MEELAD MARAHE AUR QAWWALI GA RAHI UDHAR NAMAZ KA WAQTH HOTA HAI TO MASJID ME EK YA DO SAF SE BADKAR NAHI HOTI,NABI SE MOHABBAT HAI TO NABI WALA RASTA IKTIYAR KARO.NAMAZ NABI ANKHOUN KI THANDAK THI AUR AAP MASJID ME SIRF DO SAF BANA KER WAQIE NABI SE MOHABBAT KA SUBOOTH DIYA HAI.

Regarding about milad un nabi

Regarding about milad un nabi

The prophet Muhammed (SAW) said:

"the worst of all affairs are the newly invented matters (in the religion) Every newly invented matter (in the religion) is an accursed innovation (bida) Every bida is misguidance and every misguidance is to the hell fire"

check out the fatwa below

Celebrating Birthdays and Wedding Anniversaries.
Question:

What is the ruling on organising celebrations for the birthdays of children or for wedding anniversaries?
Answer:

There are no celebrations in Islaam except Friday the weekly ‘Eid, the first day of Shawwal – ’Eidal-Adha. The day of ’Arafah might be called an ‘Eid for those who are at ’Arafah on that day, and the days of Tashreeq, following ’Eidul-Adha.
As for birthday celebrations for a person or his children, or wedding anniversaries or the like, none of them are legislated and they are closer to being innovations than to being allowed.

Shaykh Muhammad bin Saalih al-`Uthaymeen
Fatawa Arkanul-Islaam, DARUSSALAM, p265

Not a biddah

Milad un nabi is not a Bidah in islam but rather it is giving respect and honour to our prophet swws. By celebrating we come to know the personality of our prophet pbuh and try to follow his sunnah of islam. It is a day which brings us close to islaam and to follow our deen. Being happy for our prophets pbuh birthday is understanding his sunnah. It is not a bidah because it brings us close to our religion. If the celebration is done with islamic code and sunnah then the ummah is on the right path,,may allah guide everyone to the right path,,ameen,,wasalaam

Asalam alikum sabhi muslim

Asalam alikum
sabhi muslim bhai logon ko ek information jahan hamare Nabi Tawalud huwe wahi par kuch nahi koi khushi nahi aur jahan Wafat paye matlab Madina main kuch nahi hai koi Milad ki mahfil nahi koi naat nahi koi khushi ka kaam nahi phir dusri jagah kyun yahan se badkar hai kya ?
Ajj ka yeh hall hai kaal next generation nabi ke naam ka cake banakar uspe mecca aur madina banakar usko cut karenge ?
Ajj bhi ulma deen khamosh hai jab bhi khamosh rehenge
Note : jO Milad Un Nabi mana rahe hai woh admi Soonche aur dosron ko taklif na de kiske ghar main kya problem hai app ko nahi malum isseleye please please loudspeaker ke zariye dosron ka khayal rakheye
padosi aur Mariz ka khayal rakhiye please please
phir app ashiq e rasool hai warna aap Jahel hai app sirf party aur aap ke naam ke liye kar rahe hai dosron ko dekha rahe hai ke app kya hai
App ka bhai muslim (jeddah)

Rep

Wo next generation tere tumhari hi dikhre yaro jo cakes katenge

Ulta choor kotwal ko dattay

Ulta choor kotwal ko dattay Eid-E-milad manayo tum aur cakes katenra hum

Eid-E-Milad manayo app aur

Eid-E-Milad manayo app aur cakes katay hum
ulta choor kotwal ko danttay

Milad ke waqt shaitan ro raha tha

Assalam alikum, dear islami brothers.
How u became Muslim? becouse u born in a muslim family ?
In bukhari shareef it is narrated that even Abu lahab ( kaafir) gets rewarded on celebrating the Milad. He set Hazrat thuwaiba radiallahu tala anha free, as she bought him the good news of Wiladat of Great Ahmad ( peace be upon him).Hey you, decide which type of muslim u are? worst than abu lahab.? No dear please Love the Prophet ( peace be upon him).

Do not c the current sitiuation of your country (jedda)We read the KALIMA TAYYABA from Huzure pak* not from Saudi.

In Saudi almost 90% people keep the Photoes of their king in their offices and houses. Where as it is Haram in Islam.

Anwar

Sorry if i have hurt the feeling of any person
Say Aaqa ( sallellahu alyahi wasallam) ki aamad marhaba
Love Allah, Follow his beloved prophet. Pay thanks, be obedient.

This is Bidah (Bidaat)

My dear brothers & sisters. this is bidah in our islam. as Nabi(saw) was died on this day not born. BARA-WAFAT is that only. we have infact think for Nabis Death. As Prophets Daughter (Fatima rah) were depressed & cried for her Fathers death. Why Abu Bakar, Omar Farooq, Usman Ghani, Ali (Razi Allahuanhuma) didn't celebrate this Milad un Nabi. infact they were loving to propher more than us ALLAH ki kasam. hum log unki pair ki dhool bhi nahi hai.Nabi (saw) ki paidaish ke din mein ikhtelafaat hai. per ziyada tar rijhan 9 rabiul awwal ka hai. wafaat mein sab ka itefaq hai. yeh yahodi munafiq ki sazish thi ke musalman is azmaiesh wale din khosh ho. waise na Quran ya hadis mein is ka koi saboot nahi hai. yeh bidath wafat-un-nabi ke 700 saal baad shoroki. Mohabat birth day manakar nahi jatate. balke aap ki sunnaton par chalk ke hoti hai. Allah ke saat kisi ko shareek na karo, namaz pandi se padho (5 times) dadhi rakho. behno parda karo. nek kam karo. bure kaam se pacho aur logon ko bhi bachao. Allah aur rasool ki farmabardari hi asal mohabbat hai Allah aur uske rasool. Crores of Darood & Salam on Mohammed (Salallahu Alaihi wasallam)

MiladUn - Nabi(SAW)

Hadith Shareef Translation quoted by great Student of Ibn Taymiyyah and also wrote a complete book honour of MiladUn Nabi(SAW) and whose Tafsir-e-Quran in Saudi Arabia followed extensively:

Iblis cried loudly four times, first when Allah declared him as
cursed, second when he was thrown out, Third When Prophet (salallaho
alaihi wasalam) was born and fourth when Surah Fatiha was revealed
[Ibn Kathir in Al Bidayah wal Nihayah, Volume No. 2, Page No. 166]

Sayings of Exalted Khulafa ar-Rashideen ::..

Shaykh al-Islam Imam Shahabuddin Ahmad Ibn Hajar al-Haytami al-
Makki al-Shafi'i (radi Allahu anhu) in his distinguished book "An
Ne'matul Kubra" quotes the blessed sayings of the Khulafa-e-Raashideen
concerning Mawlad Shareef. Few of these narrations are being quoted below:

Hadrat Syyeduna Abu Bakr as-Siddique (radi Allahu anhu) says,

“Which ever person spends one dirham on the birthday of the Holy Prophet
(SallAllaho Alaihi Wa Sallam), He will be with me in Jannah.”..

Hadrat Sayyeduna 'Umar al-Farooq (radi Allahu anhu) says,

“Whosoever has respected the Mawlad Shareef of the Holy Prophet
(SallAllaho Alaihi Wa Sallam) it is as though he has revived the Deen.”..

Hadrat Sayyeduna Uthman (radi Allahu anhu) says,

"Whosoever has spent one dirham on the Birthday of the Holy Prophet
(SallAllaho Alaihi Wa Sallam), it is as though He was present in Ghazwa-e-
Badr and Hunain."

Hadrat Sayyiduna Ali al-MurtaDa (radi Allahu anhu) says,

“Whoso ever respects the Mawlid Sharif and is a means of motivating a
Milad function, He will take from this world the gift of Imaan and He will
enter Jannah without any questioning.”
(AnNe'matul Kubra Pages 5/6 - Published Istanbul-Turkey)

Janab biddati

kya tum 700 saal pehle maujood the is biddat ko witness karne ke liye.plz reply

ahle khabees aur deo ke

ahle khabees aur deo ke bandaon se ek sawal tum jo qur'aan padte ho is me jo zer zaber pesh tashdeed wagaira hai kiya ye hozoor ne dale hain ya sahaba ne, agar nahi to phir bagair zer zaber pesh tashdeed ke quraan parho, ye bhi to bid'at hai. aur sarkar sallallahu alaihi wo sallam ki mazar mubarak per jo gumbad hai kiya sarkar aur sahaba ke zamane me thi. aye nadano sakar sallallahu alaihi wo sallam ne kud apni milad manai, peer ke din ke rooze ke bare me App ne fermaya isi din main pada howa aur isi din mujh per pehli wahi nazil hoi(muslim Shareef) aur rab tabarak wa ta'ala ne fermaya " ALLAH KE FAZAL AUR USKI RAHMAT MILNE PER KHOSHI MANAO, agar tum sakar sallallahu alaihi wo sallam ko ALLAH KA FAZAL AUR USKI RAHMAT MANTE HO TO AGAR NAHI TO TUM APNA ANJAM SAMAJJAO.
ALLAH KI NEMATAON KA CHARCHA KARO AGAR TUM USKI IBADAT KERTE HO,sub se badi nemat sakar sallallahu alaihi wo sallam ki zaat e mubarak hai.

are lanati

farooq e azam ko kya kahoge farooq e azam ne to ekjayee taravee ke bare me farmaya "KIYA HI KOOB HAI YE BID'AT" (BUKHARI, BABUTTARAVIH) KIYA FAROOQ E AZAM RAZIALLHA TA'ALA ANHA PER BHI BID'ATI HONE KA FATWA LAGAO GE, pehle juma ke qutbe sani ka amal e rasool ya amal e sahaba se daleel peshker karo kiya rasool ne qutbe me sahaba ka naam liya tha, ya sahaba ne liya tha. werna tum bhi biddati howa. aur agar tumhare walid bhi sunnatwal jamat ke aqeede ke the to tum biddati ki aulad howe. kiya tumlogaon ko sarkar ki amad per khoshi nahi hoti tmhara sakar se koi talluq hai bhi nahi

MILAD UN NABI

ASSALAM TO U IM SYED . I WANT TO TELL TO SOME THING TO U THAT THE ONE MAN ONLY WAS CRYING ON THE HEARING OF BIRTH OF (NABI KAREEM )S.A.W.S AND THAT WAS IBLIS THOSE WHO DO NOT HAPPY WITH THE BIRTH OF OUR PROPHET S.A.W.S. THEY FOLLWO THE PATH OF (IBLIS)
siwai iblis ke dunia me subhi to khshiya manarahai on the borth of OUR PROPHET S.A.W.S .
OFFER 5 TIMES OF NAMAZ. SENT DAROOD ON PROPHET S.A.W.S ASD MANY AS U CAN AND TELL TO EVERY ONE TO DO THIS .
MILAD UN NABI KE EID MUBARAK HO AAP SUB KO .

Assalamalaikum!

Wsalam my dear brother Syed..First I would like to ask you that do u know who are SAHABIS,TABAYEEN AND TABAYTABEYEEN.If you dont know who are they then go and have a brief look about them the way they use to live and their love towards our Prophet(may peace and blessings be upon him).Dude the way they lived and sacrificed there life for Islam u cant even imagine.If you really love our Prophet(may peace and blessings be upon him)then do the live the way as SAHABIS ,TABAYEEN AND TABAYTABYEEN...The answer will be "u cant".Forget all this things brother did you ever invite a friend or friend of friend for namaz while its time for namaz...Did u ever spend a day out for inviting people and explaining about Islam the people who live in villages and cities who dont have enough knowledge about our Religion..You cant but Our Prophet(may peace and blessings be upon him)did..He used to go and Invite people to join Islam even his shoes filled with blood which the people used throw on him...If you guys really love our Prophet(may peace and blessings be upon him)then live the way he used to live bcoz our Prophet(may peace and blessings be upon him) didnt like celebrating such kind of things and he never liked and look at the way our muslim brothers are doing ...dont you think that doing such kind of things we are indirectly encouraging other religions????? Now I would like to answer to ur comment that you said that those who are not happy with this brother following anything blindly anyone can do that...I hope you are enough educated and enough mature to understand what is right and what is wrong..In Quran its clearly mentioned that Innovating anything new in Islam in Biddat...If Quran mentions that clearly then why do u follow that blindly.If u think that our fathers and forefathers followed it and are following who are ur fathers and forefathers are ther Sahabis,tabayee and tabaytabyee ...Dude they are afterall normal human beings...If you really love Our Prophet(may peace and blessings be upon him) then go and have a look the brief History of our prophet and the way he lived....Sorry brother if my words have hurted you hope you will choose a right path if not may Allah(SWT) give Hidyath to u.............

Wsalam my dear brother

Wsalam my dear brother Syed..First I would like to ask you that do u know who are SAHABIS,TABAYEEN AND TABAYTABEYEEN.If you dont know who are they then go and have a brief look about them the way they use to live and their love towards our Prophet(may peace and blessings be upon him).Dude the way they lived and sacrificed there life for Islam u cant even imagine.If you really love our Prophet(may peace and blessings be upon him)then do the live the way as SAHABIS ,TABAYEEN AND TABAYTABYEEN...The answer will be "u cant".Forget all this things brother did you ever invite a friend or friend of friend for namaz while its time for namaz...Did u ever spend a day out for inviting people and explaining about Islam the people who live in villages and cities who dont have enough knowledge about our Religion..You cant but Our Prophet(may peace and blessings be upon him)did..He used to go and Invite people to join Islam even his shoes filled with blood which the people used throw on him...If you guys really love our Prophet(may peace and blessings be upon him)then live the way he used to live bcoz our Prophet(may peace and blessings be upon him) didnt like celebrating such kind of things and he never liked and look at the way our muslim brothers are doing ...dont you think that doing such kind of things we are indirectly encouraging other religions????? Now I would like to answer to ur comment that you said that those who are not happy with this brother following anything blindly anyone can do that...I hope you are enough educated and enough mature to understand what is right and what is wrong..In Quran its clearly mentioned that Innovating anything new in Islam in Biddat...If Quran mentions that clearly then why do u follow that blindly.If u think that our fathers and forefathers followed it and are following who are ur fathers and forefathers are ther Sahabis,tabayee and tabaytabyee ...Dude they are afterall normal human beings...If you really love Our Prophet(may peace and blessings be upon him) then go and have a look the brief History of our prophet and the way he lived....Sorry brother if my words have hurted you hope you will choose a right path if not may Allah(SWT) give Hidyath to u.............

Celebrating milad un nabi in

Celebrating milad un nabi in being happy with the birth of prophet mohammad pbuh, it is giving honour to the greatest person of humanity, we should celebrate this day with highest interest. wasallam.

Bidah

SalamAlaikum to all muslims.
Dear brothers this function will never selebrate our Prophet Md. (SWS), Sahabas or 4 chalif. I think you should know where did this function came from. My honest requist to all mulims that Please, Go & find the History about milad.
wallah this is completely Bidah.or search & produce the Evedence.

Jazak Allah.

who says this is bidah..

w/salaam mr SHUKRULLA,
if u think tht this is biddath thn prove and show any eveidence tht this is worng....dod'nt ask other's to search/fine the history of islam if u r a true muslim thn prove and show us(siasat website)they wil spread this message of bidah if u r true...ask ur parent and their parent..just workin in arab countries fr 2/3 year dod'nt say tht this bidah..if thn give back the period tht u live in the place tht this celeberation is on and inshallah til the qiyamat is goin on and on....ameen,
please prove and if u cn't thn stay of the muslim matter...please.
Jazakhallah Khair

kullo biddatin zalala wo

kullo biddatin zalala wo kullo zalalatin finnar(HADITH).Jo cheez nabi aur sahaba say sabit nahi hai os ko nayki samaj kar karna wo biddath hai.
From: Riyadh

Bidd'at kei Kinds

Bid'at kei kinds aur Definition batao, phr is Ayat kai reference sai baat karo.

Dear Brother, I wld like ask

Dear Brother,

I wld like ask you that at present u ppl. r celebrating ur son's or daughter's birthday from where did u get this. U celebrating ur valima in very lavish way, from where did u got this, did u follow the rules of Qalifah? R u following Qalifah has done, no r u not? U have lack of knowledge? Try to gain more knowlege. If you enjoy ur Prophets birthday, wtz. the problem? You have to celebrate it. Prophet has give u a peaceful life, he teach u how to read Quran, he had given u 5 Namaz.If your boss given u an increment, u try to give him a gift on his birthday. Why???
U should have to know abt. what is Bidah?

Bukhari shareef says even kafir rewarded for celebrating MILAD

Assalam alikum. (islami brothers)

If one reads the Hadith of Bukhari shareef.
Muhammad bin Isma’il Bukhari narrates in Sahih Bukhari:
When Abu Lahab died, someone from his household saw him in a dream and asked him how
he was. Abu Lahab replied, “After parting from you, I am not given any good or relief.
However, because I released Thuwayba (Abu Lahab’s slave), I get water every Monday from
the finger with which I pointed for her to go free and I feel some comfort”.
Abu Lahab released Thuwayba after hearing that his brother’s wife, Aaminah (Radiyallahu
Ta'ala Anha) had given birth to our beloved Prophet (Sallallahu 'Alaihi Wasallam).

EVEN KAFIR GETS THIS REWARD FOR CELEBRATING MILAD. SO WHAT ABOUT THAT MUSLIM WHO CELEBRATES MILAD. AND WHAT ABOUT SO CALLED MUSLIM WHO CALL THEMSELVE MUSLIMS BUT THEY DO NOT CELEBRATE. ( NOT CELEBRATING IS FAR BUT THEY STOP OTHERS ALSO)-May ALLAH guide them or curse them.

Perfect Prove of Milad un Nabi SAS

Bhai app na tamam sawalon ka ek perfect prove diya gustakhan a rasool ku.
Mashallah keep it up the love of SAS.
Jazakallah hi khair

tameer e millat ka miladunnabi jalsa ke report

tameer e millat ka miladunnabi jalsa ke report detail me pesh karke hum NRIs par ihsan karen
from JEDDAH

WHAT THE ULEMA-DEEN TELLS IS

WHAT THE ULEMA-DEEN TELLS IS IT PERMISSIBLE TO MAKE THE MODELS OF KAABA & GUMBAN-KHIZARA, IF NOT WHY DO NOT THEY STOP IT. PLS COMMENT. THIS IS ISLAM WHY SHOULD NOT COPY THE OTHER RELIGION WHO ARE WORSHIPING IDOLS.

Nice

Assalamu alikum
It is very Nice that all the muslims r celebrating the miladunnabi. Its a dhoom

great celebations

As Salam Alikum
This is the very special day for all the muslims all wil b vry happy 2day so if we ask anything 2day wit allah so he wil give dear all my mislims friends so ask allah to forgive all yours deeds,sins so 2day allah wil accept duwas as allah love our nabi very much n we r the ommati's of our nabi's S.A.W

Post new comment

To combat spam, please enter the code in the image.
 
  

Matrimony | Photos | Videos | Search | Polls | Archives | Advertise | Letters

© The Siasat Daily, 2012. All rights reserved.
Jawaharlal Nehru Road, Abids, Hyderabad - 500001, Telangana, India
Tel: +91-40-24744180, Fax: +91-40-24603188
contact@siasat.com