Heavy rain lashes TRS Pragathi Nivedana Sabha venue