Prayers at Qutub Shahi Masjid near Golconda pass-off peacefully

Prayers at Qutub Shahi Masjid near Golconda pass-off peacefully
Click for full image