Qutub Shahi Masjid of Maheshwaram: Demand to permit offering “Namaz”

Qutub Shahi Masjid of Maheshwaram: Demand to permit offering “Namaz”
Click for full image