Stray dog menace at Gandhi Hospital

Stray dog menace at Gandhi Hospital
Click for full image